Klikk "les mer" for å lese årsmelding for Evenes Turlag for 2019

 

Tillitsvalgte i 2019:
Styret:
Einar Pettersen, leder
Kristina Simonsen, nestleder
Edgar Fedreheim, kasserer
Brit Kristiansen Alseth, sekretær
Svein Gundersen, styremedlem
Varamedlemmer: 1. vara: Tor Edvin Pedersen 2. vara: Unn Kristin Laberg
3. vara: Bjørn H. Pedersen
I tillegg er lederne i løypeutvalget og hyttetilsynet medlemmer av styret.
Medlemsregisteret: Hans Johnny Nilssen
Løypeutvalg: Magne Fredriksen, leder
Medlemmer: Oddvar Liljebakk, Ole Myrnes, Stian Ottem, Vigdis Fagerjord
Varamedlemmer: 1. Ove Olufsen 2. Asbjørn Johansen
Hyttetilsyn Niingshytta og grillbua på Varden: Signe Sørensen, leder
Medlemmer: Hans Magne Johansen og Hans Johnny Nilssen
Vara: Jan Inge Yttervik
Revisorer: Ingunn Ottem og Inge Amundsen.
Valgkomité: Sigrid Rørvik Bruun, leder, Asbjørn Pettersen og Ketil Larsen

Lagets aktiviteter:
Styret har holdt 3 møter i 2019
Vararepresentantene har vært innkalt til alle styremøtene, og på to av møtene var alle de tillitsvalgte innkalt. I tillegg til de fysiske møtene har det vært en god del kommunikasjon på e-post og telefon.
Laget hadde 830 medlemmer ved utgangen av 2019, en liten økning fra i fjor, og dermed ny medlemsrekord!

Turløypene er fortsatt det aller viktigste laget driver med.
Våre turmål har hatt 10002 besøk i sesongen 2019, en ubetydelig nedgang fra i fjor.
Niingshytta er fortsatt en viktig del av lagets virksomhet, og mange tar turen dit.
Hyttetilsynet og løypeutvalget sine årsrapporter blir presentert på årsmøtet.

Turlagets hjemmeside og Facebookside er viktige kanaler til å holde kontakt med publikum. Dette gjelder også kommunens månedlige infoblad EvenesNytt.
Årsmøtet ble holdt 5.3. med 20 deltakere
Premieutdeling var 14.6 + ekstra dag 12.10 på Liland og i Bogen
82 klarte kravet til kopp, 47 oppnådde ”Topp 20”
Romjulsmarsjen (30.12) gikk fra Samfunnshuset til kraftstasjonen med ca 20 deltakere
Prosjekt "Friluftsliv for alle"
Dette er et tiltak som skal bidra til å senke terskelen for å komme seg ut på tur for de som av ulike grunner ikke går så mye ut i naturen.
I all enkelhet består prosjektet i første omgang av at turlaget setter ut rastebenker på relativt lette løyper i nærområdene.
Det er også etablert ei ny turløype på ca 700 m rundt Omsorgssenteret på Liland. Der er det postkasse og turbok som gir grunnlag for premiering med turkopper til de som har minst 10 besøk. Det er satt ut flere hvilebenker langs denne løypa.
Prosjektet har fått stor støtte fra Midtre Hålogaland Friluftsråd.
Friluftsskolen. Turlaget deltok med flere voksne ledere disse 3 dagene
Løype til Hornsteinen. Laget besørger at det kjøres opp skiløype på etterjulsvinteren.
Profileringsbekledning. Vi selger fortsatt jakker og t-skjorter sponset av Ofoten Sparebank
Digital registrering av besøk på turmålene.
Laget har siden 2016 forsøkt å få i stand en slik tjeneste ved en samarbeidsavtale med en aktør – uten å komme i mål. Styret beklager at dette ikke er på plass enda.
Ungdom i turlaget. Det har ikke lyktes å få kontakt med Ungdomsrådet.
Samarbeid med grunneiere. Laget har et meget godt samarbeid når det gjelder merking av løyper og lagets øvrige aktiviteter.
Sponsoravtale med Ofoten Sparebank.
Ofoten Sparebank har støttet Evenes Turlag helt siden laget ble startet i 1999. Banken har bidratt til at laget har kunnet stimulere til økt friluftsliv. Avtalen gir trygge og gode rammer for Turlagets aktiviteter i tida framover.
Grasrotandelen fra Norsk Tipping: 97 grasrotgivere, og i 2019 fikk vi inn kr. 40434

Takk til alle!
Løypeutvalget og hyttetilsynet gjør en veldig viktig jobb, og det er kommet svært mange gode tilbakemeldinger fra publikum i det året som er gått.
Styret vil rette en stor takk til alle som har stilt opp for laget med dugnadsarbeid i komiteer, hjelp ved arrangement, rydding og merking av løyper og ellers på ulike måter har bidratt. Ikke minst vil vi takke alle som benytter seg av våre løyper og deltar i de aktiviteter vi legger opp til!
Vårt motto:
Naturglede for alle!
Vi takker også våre sponsorer:
Hovedsponsor Ofoten Sparebank
- Evenes kommune
- Niingen Kraftlag
- Midtre Hålogaland Friluftsråd
- Mesterbygg
- Parabolflua, Harstad

 

Aktuelt om løyper

Kommende aktiviteter

Turregistreringsskjema

(oppdatert for sesongen 2024)

Excel-regneark PDF-fil
Fra og med sesongen 2018 har Evenes Turlag gått over til egenregistrering av besøk og poeng for premiering. Det er også mulig å registrere poeng med den nye stikk ut appen.Redaktør: Lena Tovås. Teknisk ansvarlig: Terje Petter Leiros.

Opphavsrett © 2009-2016 Evenes Turlag. Alle rettigheter reservert. Webdesign ©2024 Web Norge.