Årsmøtereferat 2019

Årsmøte Evenes Turlag – referat

Tirsdag 5.3.2019 kl. 19.00

Møtet ble holdt på Rådhuset, Bogen

Disse var møtt fram: Einar Pettersen, Asbjørn Pettersen, Turid Pettersen, Unni Leiros Pettersen, Sigrid Rørvik Bruun, Magne Fredriksen, Kristina Simonsen, Oddvar Liljebakk, Ketil Larsen, Ingvar Øvrebotten, Hans Johnny Nilsen, Edgar Fedreheim, Harald Pettersen, Tor Edvin Pedersen, Gøril Myrnes Pedersen, Kjell Asbjørn Pedersen, Inge Amundsen, Bjørn Herman Pedersen, Svein Gundersen, Helge Oppholt
(I alt 20 stk)

Saker til behandling:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Godkjent

Valg av møteleder og møtereferent, samt 2 medl. til å underskrive protokollen

Som møteleder ble valgt: Einar Pettersen

Som referent ble valgt: Sigrid Rørvik Bruun

Til å underskrive protokollen ble valgt: Ingvar Øvrebotten og Gøril Myrnes Pedersen

Årsberetning 2018
Styrets årsmelding
Lagt fram av Einar Pettersen

Årsrapporten for Niingshytta og Grillbua på Varden
Lagt fram av Signe Sørensen

Løypeutvalgets årsrapport og rapport fra Skiltgruppa
Lagt fram av Magne Fredriksen

Følgende hadde ordet:
Ingen hadde ordet til styrets årsmelding.
Bjørn Herman Pedersen, Sigrid Rørvik Bruun, Oddvar Liljebakk og Einar Pettersen hadde ordet til årsrapporten for Niingshytta og grillbua på Varden.
Ingen hadde ordet til løypeutvalgets årsrapport.

Vedtak:
Styrets årsmelding godkjent uten merknader.
Årsrapporten for Niingshytta og Grillbua på Varden godkjent uten merknader.
Løypeutvalgets årsrapport og rapport fra skiltgruppa godkjent med applaus!

Regnskap 2018
Lagt fram av Kristina Simonsen

Lagets regnskap viste et underskudd på kr. 113 215,50
Hyttekontoen viste et overskudd på kr. 10 364,11
Følgende hadde ordet:
Ingen hadde noen bemerkninger.
Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent.          

Innkomne saker
Ingen saker kommet inn

Aktivitetsplan for 2019. Budsjett 2019

Styrets forslag til Aktivitetsplan 2019:
Lagt fram av Einar Pettersen

Fullføre skiltprosjektet
Løypeutvalgets arbeidsplan
Hyttetilsynets arbeidsplan
Toppturgruppas program
Niingsmarsjen
Romjulsmarsjen
Andre fellesturer i løpet av sesongen
Premieutdeling ved sesongstart
Fortsette kjøring av skiløype til Hornsteinen
Strategiplan for turlaget
Innføring av digital registrering av besøk på turmålene
Starte opp samarbeid med Ungdomsrådet
Satse på oppstart av ”Ungtur-gruppe”, Oppnevning av Ungdomskontakt
Deltagelse i friluftsskole for barn
Fortsette prosjekt ”Friluftsliv for alle” – tilrettelegging for turer i nærområdene
Videreføring av salg av profileringsbekledning (Klær med lagets og bankens logo for rabattert salg til publikum)

Følgende hadde ordet: Ingen
Vedtak: Aktivitetsplanen for 2019 enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til Budsjett 2019:
Lagt fram av Kristina Simonsen
Følgende hadde ordet: Ingen
Vedtak: Budsjett for 2019 enstemmig vedtatt.

 Fastsetting av kontingent for 2020
Styret foreslår uendret kontingent for 2020
Satsene er:

  • Familie: kr 200
  • Barn/ungdom u/20 år: Kr 50
  • Enkeltmedlem: kr. 100
    Vedtak: Kontingentene vedtatt uendret for 2020

Valg
2 styremedlemmer for 2 år
På valg:
Nestleder: Sunniva Gabrielsen
Valgkomiteens forslag: Kristina Simonsen
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Kristina Simonsen, enst.

Sekretær: Stig Ørjan Haugen
Valgkomiteens forslag: Brit Kristiansen Alseth
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Brit Kristiansen Alseth, enst.       

1 styremedlem for 1 år
På valg:
Kasserer: Kristina Simonsen
Valgkomiteens forslag: Tor Edvin Pedersen
Andre forslag: Edgar Fedreheim
Valgt ble: Edgar Fedreheim, enst.

2 varamedlemmer til styret for 1 år
På valg:
Første vara: Unn Kristin Laberg
Valgkomiteens forslag: Torill Larsen
Andre forslag: Tor Edvin Pedersen
Valgt ble: Tor Edvin Pedersen valgt mot en stemme

Andre vara: Torill Larsen
Valgkomiteens forslag: Unn Kristin Laberg
Andre forslag:  Ingen
Valgt ble: Unn Kristin Laberg, enst.

 Årsmøtet godkjente at det velges en ekstra vararepresentant (tredje vara)
 Dersom ordningen skal fortsette, må vedtektene endres på neste årsmøte.
 Tredje vara:
 Bjørn Herman Pedersen valgt for ett år, enst.

2 revisorer for 1 år 
På valg:
Ingunn Ottem og Inge Amundsen
Valgkomiteens forslag: Ingunn Ottem og Inge Amundsen
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Ingunn Ottem og Inge Amundsen, enst.

Løypeutvalg, 2 medlemmer for 2 år
På valg:
Medlem: Ole Myrnes
Valgkomiteens forslag: Ole Myrnes
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Ole Myrnes, enst.

Medlem: Ingvar Øvrebotten
Valgkomiteens forslag: Stian Ottem
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Stian Ottem, enst.

Løypeutvalg, varamedlemmer for 1 år
På valg:
Første vara: Ove Olufsen
Valgkomiteens forslag: Ove Olufsen

Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Ove Olufsen, enst.

Andre vara: Asbjørn Johansen
Valgkomiteens forslag: Asbjørn Johansen

Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Asbjørn Johansen, enst.

Hyttetilsyn for Niingshytta og Grillbua på Varden
På valg for 2 år:
Leder: Signe Sørensen          

Valgkomiteens forslag: Signe Sørensen
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Signe Sørensen, enst.

Hyttetilsyn, 1 varamedlem for 1 år
På valg:
Jan Inge Yttervik
Valgkomiteens forslag: Jan Inge Yttervik
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Jan Inge Yttervik, enst.

Valgkomité.
1 medlem for 3 år
På valg: Mariann Fjellheim
Valgkomiteens forslag: Ketil Larsen
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Ketil Larsen, enst.      
      

Årsmøtet slutt kl. 21.30

Sigrid Rørvik Bruun

Møtereferent

……………………………………………………….                        ……………………………………………….

Ingvar Øvrebotten                                                     Gøril Myrnes Pedersen

Etter årsmøtet:

Trekning av ”Årets turkonkurranse” 2018 v/ Hans Johnny Nilsen
Det var 19 godkjente deltakere.

Vinner ble: Hugo Kirkhaug

Utskrift