Årsmelding 2018

Tillitsvalgte:
Styret:
Leder: Einar Pettersen
Nestleder: Sunniva Gabrielsen
Kasserer: Kristina Simonsen
Sekretær: Stig Ørjan Haugen
Medlem: Svein Gundersen
Medlem: Magne Fredriksen, løypeutvalget
Medlem: Signe Sørensen, hyttetilsynet
Første vara: Unn Kristin Laberg
Andre vara: Torill Larsen

Løypeutvalg:
Leder: Magne Fredriksen
Medlem: Ole Myrnes
Medlem: Ingvar Øvrebotten
Medlem: Vigdis Fagerjord
Medlem: Oddvar Liljebakk
Første vara: Ove Olufsen
Andre vara: Asbjørn Johansen

Skiltgruppa:
Leder: Magne Fredriksen
Sunniva Gabrielsen
Oddbjørn Martinussen
Unn Kristin Laberg

Hyttetilsyn Niingshytta og
Grillbua på Varden
Leder: Signe Sørensen
Medlem: Hans Johnny Nilsen
Medlem: Hans Magne Johansen
Vara: Jan Inge Yttervik

Toppturgruppa:
Leder: Bjørn Tversland
Medlem: Sunniva Gabrielsen

Valgkomité: 
Leder: Mariann Fjellheim
Medlem: Sigrid Rørvik Bruun
Medlem: Asbjørn Pettersen

Revisorer:
Ingunn Ottem
Inge Amundsen

De viktigste aktivitetene våre i året som gikk:

Skiltprosjektet
er i løpet av 2018 kommet så langt at det aller meste av stolper og skilt er satt opp. Det har vært en veldig stor og krevende jobb, og den ivrige dugnadsgjengen fortjener stor takk og honnør!
I 2019 er planen å fullføre prosjektet ved at om lag 20 infotavler skal settes opp. Delvis finansiering er på plass.
Skiltinga er et flott tiltak som gjør det enklere og sikrere å komme seg ut på tur.

Besøkstallene
viser at det fortsatt er veldig mange som bruker løypene våre. Vi var veldig spent på hvordan et litt hustrig vær på forsommeren skulle slå ut, men det viser seg at vi hadde totalt 10118 besøk i 2018, noe som er en nedgang på 1700 fra forrige år. Hvis man går litt inn i tallene for hvert enkelt turmål, så er tendensen at det er økning på de ”hardeste” turmålene, mens det er nedgang på de lette.
Kanskje betyr det at våre brukere søker litt større utfordringer?

Egenregistrering av poeng
På årsmøtet i fjor ble det bestemt at vi skulle gå over til egenregistrering av besøk (poeng) fra og med sesongen 2018.
Det viser seg at vi ved fristens utløp (31.1.2019) har fått inn bare 84 turskjema.
80 har klart kravet til kopp, og 45 ”Topp 20”.
For 2017 var de tilsvarende tall: 182 klarte krav til kopp, og 62  ”Topp 20”.
Vi håper å få på plass registrering av besøk på turmålene ved hjelp av en app på telefonen i løpet av året.
Likevel håper vi at alle som bruker våre tilbud føler at naturopplevelse og trim er ”premiering” god nok!

Ungdomstrimmen
Tiltaket kom i stand for noen år siden ved et samarbeid med daværende Ungdomsråd. De første årene var det bra tilslutning – over 30 deltakere på det meste. I år ble aktiviteten tatt opp igjen, men tilslutningen har vært laber – bare 5 stk har hittil sendt inn skjema. Det har vært kunngjort i alle Evenesnytt siden i sommer, på Facebook og vår hjemmeside, samt oppslag på skolen. Vi vil kontakte det nyvalgte Ungdomsrådet om innspill for om mulig å få flere med.

Profileringsbekledning
I samarbeid med lagets hovedsponsor, Ofoten Sparebank, selger vi jakker og t-skjorter til alle interesserte. Jakkene er i lett, god kvalitet, vannavstøtende og vindtette. Pris: kr. 450.
T-skjortene er i de fleste størrelser, og koster kr. 50 pr stk.
Alle tillitsvalgte har i år fått slike jakker m.v. som en liten ”takk for innsatsen” .

Årets turkonkurranse
Mesterbygg og Byggtorget Narvik har sponset en turkonkurranse sommersesongen 2018. Enkle regler:
Gå til 4 turmål: Kvanntokollen, Tverrfjellet, Fagerlihøgda og Niingshytta – og på hytta må du ha ei betalt overnatting.
Premie: Gavekort G-sport på kr 10 000.
Vinneren trekkes på årsmøtet.

Prosjekt ”Friluftsliv for alle”
Dette handler om tilrettelegging for å gjøre det enklere å ferdes i nærområdet for de som ikke går så mye på tur. Første fase ble gjennomført i sommer ved at vi har anskaffet og satt ut 5 rastebenker langs lette løyper. Midtre Hålogaland Friluftsråd har støttet oss med full dekning av kostnadene for anskaffelsen

Styre og utvalg
Forrige årsmøte ble avholdt 7.3.2018, og det var 22 deltakere.
Styret har avholdt 3 styremøter og behandlet 41 saker.
Løypeutvalget, skiltgruppa, hyttetilsynet og toppturgruppa bidrar sterkt og aktivt til at turlaget opprettholder og videreutvikler sitt positive omdømme og innsats. Medlemmene i disse utvalgene legger hvert år ned et betydelig antall dagsverk med å holde løyper, turkasser og turbøker klar for publikum. Niingshytta og Grillbua på Varden blir ivaretatt på en fortreffelig måte – til stor glede for fjellvandrere.
Disse utvalgene presenterer selv sin aktivitet i egne rapporter på årsmøtet.
Flere tillitsvalgte har også lagt ned en stor innsats for å skaffe eksterne midler til våre ulike prosjekter. For å nå fram med en god søknad til de ulike instanser som ”sitter på pengesekken”, så må det arbeides grundig og målrettet for i det hele å komme i betraktning. Vi mener vi har lykkes godt med det! Turlaget er med i Norsk Tippings Grasrotordning, og dette er et vesentlig bidrag til at laget kan bidra med mange gode tiltak som tilrettelegger for friluftsliv og trim.
Laget er en betydelig faktor i lokalsamfunnet, ikke minst med tanke på folkehelse-perspektivet. Vi har 826 medlemmer ved årsskiftet, og godt over 1000 personer har notert besøk på våre 26 turmål i alt 10 119 ganger, en svak nedgang fra i fjor. Det utgjør ca. 75 besøk daglig!
Frivillige fra Turlaget bidro sterkt til gjennomføringen av årets Friluftsskole, som er et tilbud til skolebarn på dagtid etter at skoleferien starter i juni. I år var det et samarbeid med Friluftsrådet, Evenes Kystlag og oss i turlaget.
Vi har bidratt med frivillige i flere andre sammenhenger:
Turlaget sørget for bålkaffe og grillmuligheter ved et arrangement for beboerne ved Evenes Omsorgssenter på Liakollen i sommer. Likeså ved ”Internasjonal skidag” i Bogen sist vinter.
Vi har også vært medarrangør for et foredrag om geologi i Bogen i sommer ved Geir Elvebakk Moski. Temaet han belyste: Landskap i endring - fra sletteland for millioner av år siden til dagens alpine isslipte landskap.
Foredraget ble fulgt opp med en ekskursjon med buss i september, med foredragsholderen som guide.
I Friluftslivets uke i høst arrangerte vi 3 turer:
”Kraftrunden” – 4 topper på en dag, tur til Niingen og fellestur til Fagerlihøgda.
Niingsmarsjen i august må også nevnes. Den omtales mer i hyttetilsynets rapport.
Turlaget har sine hovedaktiviteter i barmarksesongen, men vi arrangerer årlig Romjulsmarsjen til gapahuken i Vassbotn.
I år gjorde føreforholdene at marsjen måtte legges om litt – den gikk fra Samfunnshuset til Kraftstasjonen.
Turlaget sørger også for at det blir kjørt opp ei skiløype fra Grovfjordkrysset til Hornsteinen.
Turlaget har mange frivillige som ikke er med i faste utvalg og komiteer. Det gjelder bl.a. de som deltar på ulike arrangement og dugnader. Vi skylder alle disse en stor takk for den innsatsen som gjøres – og som kanskje ikke er så synlig og påaktet.
I en verden som ”flyter over” av informasjon i alle kanaler nær sagt hele tiden, døgnet rundt, så er det litt utfordrende å ha god kontakt med alle som vil benytte seg av lagets tilbud. Særlig det å få kontakt med unge mennesker ser ut til å være en ekstra utfordring. Her håper vi på å få kontakt med det nyvalgte Ungdomsrådet i Evenes – de kan sikkert gi oss noen gode råd!
Laget har facebookside, Evenes Turlag, og det er en grei måte å komme i kontakt med publikum på. Men vi har også fortsatt hjemmeside, http://evenes-turlag.no/ , og den er veldig godt besøkt, selv om mange synes det er lettere med ”moderne” sosiale media. Ellers har vi en månedlig spalte i kommunens infoavis, Evenesnytt. Der kan vi nå alle innbyggerne som bor i vår kommune. Tusen takk til dere alle som benytter dere av våre tilbud!
Vårt motto: Naturglede for alle!

Ofoten Sparebank
Hovedsponsor
Vi takker den lokale banken for godt
samarbeid siden laget ble stiftet i 1999!
Vi takker øvrige sponsorer:

Mesterbygg AS
Byggtorget, Narvik
Niingen Kraftlag
Midtre Hålogaland Friluftsråd
Evenes kommune
Parabolflua, Harstad

Utskrift