Årsmeldinger 2017

Styrets årsmelding 2017

Tillitsvalgte:
Styret:
Leder: Bjørn Hermann Pedersen
Fra 7.9.2017: Einar Pettersen
Nestleder: Sunniva Gabrielsen:
Kasserer: Kristina Simonsen
Sekretær: Stig Ørjan Haugen
Medlem: Mariann Fjellheim
Medlem: Magne Fredriksen, løypeutvalget
Medlem: Signe Sørensen, hyttetilsynet
Første vara: Torill Larsen
Andre vara: Unn Kristin Laberg

Løypeutvalg:
Leder: Magne Fredriksen
Medlem: Ole Myrnes
Medlem: Ingvar Øvrebotten
Medlem: Knut Liavik
Medlem: Oddvar Liljebakk
Første vara: Ove Olufsen
Andre vara: Asbjørn Johansen

Skiltgruppa:
Leder: Magne Fredriksen
Sunniva Gabrielsen,
Oddbjørn Martinussen
Unn Kristin Laberg

Hyttetilsyn Niingshytta:
Leder: Signe Sørensen
Medlem: Hans Johnny Nilsen
Medlem: Tove Paulsen
Vara: Jan Inge Yttervik

Toppturgruppa:
Leder: Bjørn Tversland
Medlem: Sunniva Gabrielsen

Komité for Grillbua på Varden
Fra Evenes Turlag:
Hans Johnny Nilsen
Roald Bakkebø
Fra Herjangen grunneierlag:
Asløv Jørgensen
Margareth Bruun

Valgkomité:
Leder: Mariann Fjellheim
Medlem: Bjørn Erik Strømsnes
Medlem: Marili Gonzalez Leiros

Revisorer:
Ingunn Ottem
Inge Amundsen

De viktigste aktivitetene våre i året som gikk:

Tre begivenheter markerer seg som det som noe av det viktigste å fremheve i årsmeldinga:

Årets Ildsjel: 2017 var året laget vårt ble lagt merke til over hele landet: Evenes Turlag oppnådde andreplass i en landsomfattende kåring av Årets Ildsjel, arrangert av organisasjonen Norsk Friluftsliv. Det var en sterk anerkjennelse av det omfattende frivillige arbeidet i laget vårt – vi ble lagt merke til av juryen, som hadde plukket ut tre kandidater blant hundrevis av forslag.

Skiltprosjektet er en aktivitet som kan stå som et eksempel på alle ildsjelene våre. Prosjektet vårt har som formål å skifte ut, supplere og forbedre nåværende skilting i samsvar med den nasjonale standarden for gradering og skilting av turløyper. Mer om skiltprosjektet på side 4.

Grillbua/nødbua ved Varden på Veggfjellet ble satt opp seint på høsten 2016, og i høst ble det foretatt høytidelig innvielse. Om lag 60 frammøtte viser at bua er veldig populær, og den blir jo benyttet både sommer og vinter. For turlagets vedkommende noterer vi 670 besøk i 2017, nesten dobbelt så mye som året før. Prosjektet er et samarbeid mellom Herjangen grunneierlag og Evenes Turlag.

Øvrige aktiviteter
Siden siste ordinære årsmøte 28.2.2017, har det vært avholdt 2 ekstraordinære årsmøter -
23.3.2017 for valg av leder, og 7.9.2017 for valg av hele styret. Det har vært 4 styremøter.
Løypeutvalget, hyttetilsynet og toppturgruppa bidrar sterkt og aktivt til at turlaget opprettholder og videreutvikler sitt positive omdømme og innsats. Medlemmene i disse utvalgene legger hvert år ned et betydelig antall dagsverk med å holde løyper, turkasser og turbøker klar for publikum. Niingshytta blir ivaretatt på en fortreffelig måte – til stor glede for fjellvandrere.
Turlaget er med i Norsk Tippings Grasrotordning, og dette er et vesentlig bidrag til at laget kan bidra med mange gode tiltak som tilrettelegger for friluftsliv og trim.
Laget er en betydelig faktor i lokalsamfunnet, ikke minst med tanke på folkehelseperspektivet. Vi har 809 medlemmer ved årsskiftet, og godt over 1000 personer har besøkt våre 26 turmål i alt 11954 ganger, en svak økning fra i fjor. Det utgjør ca. 80 besøk daglig!
Frivillige fra Turlaget bidro sterkt til gjennomføringen av årets Friluftsskole, som er et tilbud til skolebarn på dagtid etter at skoleferien starter i juni.

Turlaget har sine hovedaktiviteter i barmarksesongen, men vi arrangerer årlig Romjulsmarsjen til gapahuken i Vassbotn. Likeså sørger vi for at det blir kjørt opp ei skiløype fra Grovfjordkrysset til Hornsteinen.
Turlaget har også mange frivillige som ikke er med i faste utvalg og komiteer. Det gjelder bl.a. de som teller opp turbøkene etter hver sesong, de som deltar på ulike arrangement og dugnader. Vi skylder alle disse en stor takk for den innsatsen som gjøres – og som kanskje ikke er så synlig og påaktet.

Laget har facebookside, Evenes Turlag, og det er en smart måte å komme i kontakt med publikum på. Men vi har også fortsatt hjemmeside, http://evenes-turlag.no/ , og den er veldig godt besøkt, selv om mange synes det er lettere med ”moderne” sosiale media.

Mer om Skiltgruppa:
Høsten 2016 ble det opprettet ei Skiltgruppe i turlaget. Den består av Magne Fredriksen, Sunniva Gabrielsen, Oddbjørn Martinussen og Unn Kristin Laberg Skiltprosjektet vårt har som formål å skifte ut, supplere og forbedre nåværende skilting i samsvar med den nasjonale standarden for gradering og skilting av turløyper. Vi fikk tilsagn om kr. 95 000 fra fylkeskommunen i sommer. Evenes Turlag fikk som kjent nasjonal ildsjelpris i år pålydende kr.10 000, som også skal brukes til skilting. Dermed kunne det settes i verk bestilling av skilt, stolper og stolpefester etter sommerferien.
I tillegg til møter i vinter og før jul i fjor for å få på plass en god søknad, så har gruppa møttes nesten hver søndags ettermiddag i høst.  De har jobbet med den nidtidige bestillingslista av skilt der man må planlegge hvor høyre- og venstrepilskilt, stedsnavnskilt m.fl. skal være i terrenget og hvor mange skilt av hver, riktig m.o.h. og avstand m.m. For hvert stikryss, startpunkt osv. er det bestemt på detaljkart hvilke skilt hvor. Dette grundige arbeidet nå vil gjøre det enklere når den enorme dugnadsjobben med å sette ut skiltene skal gjøres neste barmarksesong. Her må mange hjelpe til. Bestillingslista ble klar 22.oktober og hele 115 skilt er bestilt ved årsskiftet. I tillegg er allerede bestilt stolper og stolpefester. Infoskilt til startpunktene skal også bestilles, skiltgruppa jobber videre med disse etter jul.
Som vi ser, så er dette et veldig stort prosjekt, kanskje det største i lagets historie etter restaureringen av Niingshytta. Tusen takk også til disse ildsjelene!

Ofoten Sparebank er vår hovedsponsor

Vi takker den lokale banken for godt samarbeid gjennom alle år siden laget ble stiftet i 1999!

Vi takker øvrige sponsorer:
Mesterbygg AS
Niingen Kraftlag
Midtre Hålogaland Friluftsråd
Evenes kommune
Parabolflua, Harstad

Årsrapport fra løypeutvalget 2017.  

Løypeutvalget har bestått av: Ole Myrnes, Ingvar Øvrebotten, Oddvar Liljebakk, Knut Liavik og leder Magne Fredriksen.  Varamedlemmer: Ove Olufsen og Asbjørn Johansen
Mange gode hjelpere kunne også ha vært nevnt.
I april var det planleggingsmøte hos leder, hvor vi gjennomgikk løyper og gjøremål, samt fordelte bøker mellom oss.
Første boka ble lagt ut i turkasse 8. mai i Forramarka og siste boka ble tatt inn fra Varden i midten av  november.
Oddvar Liljebakk utførte en stor oppgave med snømåkking og omlegging av løypene til Forramarka og Fagerlihøgda i forbindelse med den seine våren. Stor takk til han.
Benken på Høgda har vært inne til remerking og oljing i undertegnedes garasje.
Noe klopping er utført i Laksåmarka.

Skiltgruppa
Styret bestemte at løypene skulle merkes etter standarden som Turistforeningen bruker. Det er derfor avholdt cirka 10 møter i skiltgruppa for å bestemme hvordan skiltene skal se ut og plassering.
Løypeutvalget var tidlig ute i vår og begynte arbeidet med å montere fester og rør for skilt, så noe er banket ned allerede, men mye gjenstår.
Merkingen på skiltene blir hvit vandrer med grønn omramming for enkel løype, blå omramming for middels vanskelig, rød for mer krevende og til slutt sort omramming for vanskelig løype.
Skiltgruppa har bestått av: Sunniva Gabrielsen, Unn Kristin Laberg Oddbjørn Martinussen og Magne Fredriksen.

Årsrapport for Niingshytta 2017

Hyttestyret siste året har bestått av Hans-Johnny Nilssen, Signe Sørensen og Tove Paulsen med Jan Inge Yttervik som vara.
Det har vær besøk på hytta, 67 overnattinger og desto flere dagsbesøk. Helga det var tenkt Niingsmarsj var der 34 stykker, og vi takker Tove Paulsen som var på hytta å fyrte i ovnen slik at besøkende fikk tørket og varmet seg litt før turen gikk videre. Det var en våt og vindfull dag, og selv om det ikke ble en organisert tur var der masse godt humør og en fin tur i Niingsfjellet :)
Undertegnende har vært oppe tre turer i høst og sett til at hytta er ryddet, vasket og på stell slik at nye brukere får gode forhold for nye turer til hytta ved Niingsvannet.
Har møtt mye trivelig folk både til fots og på sykkel ;) , og for dere som ønsker mest mulig stillhet og ro er hytta på Niingen plassen å besøke/være. Dårlige forhold for strøm, radio og nettilgang gjør følelsen av frihet komplett. En luksus i kvardagslivet vårt i dag :) Oppfordrer samtidig alle til fortsatt å være flink til å bruke lakenpose eller sovepose i de oppredde sengene på hytta vår.

Vennlig hilsen fra ho

Signe Sørensen
(leder hyttetilsynet)

Utskrift