1. Det opprettes en Toppturgruppe i Evenes Turlag.
 2. Gruppen ledes av 3 personer, leder og 2 medlemmer. Disse oppnevnes av styret
 3. Toppturgruppens formål er å være initiativtaker og tilrettelegger for å gjennomføre turer i (høy)fjellet gjennom alle årstider
 4. Ledergruppa må ha nødvendige kvalifikasjoner som kreves for å ivareta sikkerheten ved arrangerte turer og ved tilrettelegging for allmennheten. Ingen planlagte fellesturer må avholdes uten kvalifisert turleder.
 5. Merking av nye løyper, oppsetting av turkasser og andre inngrep i naturen kan ikke skje uten samtykke fra grunneier. Merking av nye løyper skal skje etter retningslinjer fra DNT
 6. Dersom det blir aktuelt med merking og lignende i nabokommuner, så må dette avklares med turlag eller lignende i vedkommende kommune, og tillatelse fra grunneier må selvfølgelig innhentes.
  (I vedtektene står det flg: Evenes Turlag har sitt virke i Evenes kommune.)
 7. Premiering av medlemmer av Toppturgruppa planlegges og gjennomføres av ledergruppa.
 8. Ledergruppa lager hvert år en plan for arbeidet, og det skal rapporteres til styret om virksomheten i god tid før årsmøtet.
 9. Toppturgruppa har ikke egen økonomi, men det bevilges penger hvert år til premiering, kasser og andre utgifter etter behov, slik det fremgår av årsplanen/rapporten
 10. Toppturgruppas aktiviteter kunngjøres løpende på Turlagets hjemmeside og facebook-sider.Redaktør: Lena Tovås. Teknisk ansvarlig: Terje Petter Leiros.

Opphavsrett © 2009-2016 Evenes Turlag. Alle rettigheter reservert. Webdesign ©2024 Web Norge.