Årsmøtereferat 2015

Årsmøte Evenes Turlag – referat

Mandag 03.02.2015 kl. 18.00

Møtet ble holdt på Rådhuset,Bogen. Spiserommet.

Disse var møtt: Kjell Pedersen, Solfrid Pedersen, Sigrid R.Bruun, Kari Yttervik, Elin Nikolaisen, Hilde Fjellheim, Oddbjørn Martinussen, Hans Magne Johansen, Hans Johnny Nilsen, Edgar Fedreheim, Oddvar Liljebakk, Knut Liavik, Edna Nordanfjäll, Bosse Nordanfjäll, Heidi Olsborg, Roald Bakkebø, Harald Pettersen, Inge Amundsen, Bjørn Tversland, Ingvar Øvrebotten, Magne Fredriksen, Sunniva Gabrielsen, Ruth Pedersen, Sylvi Johansen, Gunnar Sørensen, Karin Sørensen, Ingunn Ottem, Tove Paulsen, Simon Paulsen, Einar Pettersen, Unni Pettersen, Ketil Larsen, Andreas Bruun, Gøril Sørensen, Helge Oppholt, Britt K. Alseth.

Saker til behandling:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Ingen merknader

 1. Valg av møteleder og møtereferent, samt 2 medl. til å underskrive protokollen

Som møteleder ble valgt: Elin Nikolaisen

Som referent ble valgt: Hilde Fjellheim

Til å underskrive protokollen ble valgt: Heidi Olsborg og Roald Bakkebø.

 1. Årsberetning 2014

Følgende hadde ordet: Elin Nikolaisen tok en rask gjennomgang av årsmeldingen. Tilføyes i årsmelding at medlemsmøte også var ei markering av lagets 15 års jubileum.

Årsrapporten for Niingshytta ble lest opp av Oddbjørn Martinussen.

Løypeutvalgets årsrapport presentert av Hans Johnny Nilsen.

Vedtak: Årsberetning 2014 for alle gruppene ble enstemmig godkjent.

 1.  Regnskap 2014
  Regnskapet viste et overskudd på kr. 21 199,62 og for hytta et overskudd på kr 1265,93. Solfrid gikk gjennom regnskapet.

Vedtak: Regnskapet godkjent

 1. Endring i løypenettet.

Vedtak: Bukkholla og Mikkel Jonsa tas ut

Ny bok Stortinden, trase fra trase fra halvveis opp til Reskvanto og fra Strandfjellet.

Ny løype fra Østervik opp til Østervik vannet langs etablert vei som grunneierlaget har.

Jobbe litt mer langsiktig med rydding og merking fra Lilandsveten via Snaufjellet til Liakollen.

Vedtak: enstemmig vedtatt.

 1. Innkomne saker.

Ingen innkomne saker.

 1. Aktivitetsplan for 2015
 • Styrets forslag til aktivitetsplan ble lagt fram av Elin-Mari Nikolaisen.

 

 • Premieutdeling ET/UT
 • Videreføring av ET og UT
 • Premieutdeling ved sesongstart
 • Niingsmarsjen i august (08.08)
 • Markedsføring av turmål for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Kjøring av skiløype til Hornsteinen
 • Spontane fellesturer med kort varsel
 • Romjulsmarsj
 • Skilting ifølge plan
 • Klopping – prøve å få kjørt ut material til Varden løypa nå i mars.
 • Vedlikehold av bruer og rasteplasser
 • Forefallende vedlikehold av Niingshytta
 • Klargjøring av 2 nye løyper.
 • Forberedende arbeid fra Lilandsvetten til Liakollen.
 • Turmarsjen våren 2015
 • Folkehelseuke - Temamarsj

 

Vedtak: Godkjent

 1. Budsjett 2015

Forslag til budsjett 2015 ble lagt fram av Solfrid Pedersen.
Turlagets budsjett viser et underskudd på kr 2000,-.

Niingen hytta viser en balanse med kr 17500,- .

              Kommentarer: info om at det er mulig og søke midler hos NFK- helsekoordinator.

Vedtak: Godkjent

 1. Fastsetting av kontingent for 2016

Styret foreslår uendret kontingent for 2016

Satsene er:

 • Familie: kr 200
 • Barn/ungdom u/20 år: Kr 50
 • Enkeltmedlem: kr. 100

Vedtak: Enstemmig vedtatt

 1. Valg:
  1. 3 styremedlemmer

Valgkomiteens forslag:

Leder: Einar Pettersen (1 år)

Nestleder: Sunniva Gabrielsen (2 år)

Styremedlem: Kari Yttervik (2 år)


           
Ingen andre forslag

Stemmetallet: Enstemmig.


Enstemmig vedtatt:

Valgt ble: Einar Pettersen, Sunniva Gabrielsen og Kari Yttervik

Stemmetallet: Enstemmig.

           

Ø  2 varamedlemmer for 1 år

Valgkomiteens forslag:

 1. vara: Edgar Fedreheim (1 år)
 2. vara: Unn Kristin Laberg (1 år)

 

Andre forslag: Ingen

Valgt ble: Edgar Fedreheim og Unn Kristin Laberg

Stemmetallet: Enstemmig.

Ø  2 revisorer for 1 år

                                    Valgkomiteens forslag:

                                   Inge Amundsen og Leif J. Jakobsen

 

Andre forslag: Ingen

Valgt ble: Inge Amundsen og Leif J.Jakobsen

Stemmetallet: Enstemmig.

 

 

  1. Løypeutvalg. 
              Valgkomiteens forslag:
               
                Medlem: Ingvar Øvrebotten, 2 år

                                                       Oddvar Liljebakk, 2 år

                                                       Ole Myrnes, 2 år

 

Varamedlem: Knut Liavik, 1 år, Ove Olufsen, 1 år

 

Andre forslag: Ingen

Valgt ble: Ingvar Øvrebotten, Oddvar Liljebakk og Ole Myrnes. Knut Liavik og Ove Olufsen.

Stemmetall: Enstemmig

 

  1. Hyttetilsyn for Niingshytta.
                Valgkomiteens forslag:
                Leder: Oddbjørn Martinussen, 2 år
                Medlem: Gøril Sørensen, 2 år
               
                Varamedlem: Jan Inge Yttervik, 1 år


Andre forslag: Ingen

Valgt ble: samtlige som foreslått

Stemmetall: Enstemmig

                       

  1. Valgkomité.

Valgkomiteens forslag

Bjørn Erik Strømsnes (3 år)

Mariann Fjellheim (1 år, leder)

Edna Nordanfjëll (2 år)

Andre forslag: Ingen

Valgt ble: som forslag

Stemmetall: Enstemmig

                    

Årsmøtet slutt kl. 19.45

Bogen 02.03.2015

Møtereferent: Hilde Fjellheim

Heidi Olsborg                                                            Roald Bakkebø