Årmøtereferat 2014

Årsmøte Evenes Turlag – referat

Torsdag 27.2.2014 kl. 19.00

Møtet ble holdt på Samfunnshuset (lillesalen), Bogen

Disse var møtt: Edna Nordanfjäll, Bo Nordanfjäll, Oddvar Liljebakk, Sylvi Johansen, Arne Johansen, Harald Pettersen, Gøril Sørensen, Heidi Olsborg, Bjørn Tversland, Ingunn Ottem, Ingvar Øvrebotten, Kent Andreas Nikolaisen, Elin-Mari Nikolaisen, Sigrid R. Bruun, Einar Pettersen, Tove Paulsen, Edgar Fedreheim, Solfrid Pedersen, Liv Albrigtsen, Gunnar Sørensen, Hans Johnny Nilssen, Knut Liavik, Oddbjørn Martinussen, Karoline Karlsen, Inge Amundsen, Hans Magne Johansen, Karin Sørensen, Kjell Asbjørn Pedersen, Brit Kr. Alseth

Før møtet startet, orienterte Einar om at laget har 15-årsjubileum i år. Kjell A. Pedersen og Ingunn Ottem fikk blomst og rosende ord som takk for sitt arbeid i styret gjennom svært mange av disse årene.

Saker til behandling:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Ingen merknader

 1. Valg av møteleder og møtereferent, samt 2 medl. til å underskrive protokollen

Som møteleder ble valgt: Einar Pettersen

Som referent ble valgt: Sigrid R. Bruun
Til å underskrive protokollen ble valgt: Edna Nordanfjäll og Ingunn Ottem

 1. Årsberetning 2013

Følgende hadde ordet: Einar Pettersen leste opp årsmeldinga, Harald Pettersen, Sigrid R. Bruun hadde noen kommentarer.

Årsrapporten for Niingshytta ble lest opp av Gøril Sørensen. Noen løselige kommentarer uten at noen ba om ordet, men det var skryt til komiteen.

Løypeutvalgets årsrapport presentert av Bjørn Tversland pr powerpoint med bilder av hvert turmål, veldig flott!

Vedtak: Årsberetning 2013 for alle gruppene ble enstemmig godkjent.

 1.  Regnskap 2013
  Regnskapet viste et underskudd på kr. 17602,76 og for hytta kr. 36376,47
  Solfrid gikk gjennom regnskapet.
  Følgende hadde ordet:

Vedtak: Regnskapet godkjent

 1. Innkomne saker

Ingen saker meldt innen fristen.

 1. Aktivitetsplan for 2014

Styrets forslag til aktivitetsplan ble lagt fram av Elin-Mari Nikolaisen.

 • Premieutdeling ET/UT
 • Videreføring av ET og UT
 • Videreføre ”ukas turmål”
 • Premieutdeling ved sesongstart
 • Niingsmarsjen i august (09.08)
 • Markedsføring av turmål for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Kjøring av skiløype til Hornsteinen
 • Spontane fellesturer med kort varsel
 • Romjulsmarsj
 • Medlemsmøte om høsten med markering av 15-årsjubileum
 • Skilting ifølge plan
 • Benk Fisketjønnfellet, evt. andre steder
 • Klopping
 • Vedlikehold av bruer og rasteplasser
 • Forefallende vedlikehold av Niingshytta


Følgende hadde ordet: Oddbjørn Martinussen, Einar Pettersen, Sylvi Johansen

Vedtak: Godkjent

 1. Budsjett 2014

Forslag til budsjett 2014 ble lagt fram av Solfrid Pedersen.
Turlagets budsjett balanserer på kr. 159000        
Budsjett for Niingshytta balanserer på kr. 17500

Kommentarer: Gøril Sørensen

Vedtak: Godkjent

 1. Fastsetting av kontingent for 2015

Styret foreslår uendret kontingent for 2015

Satsene er:

 • Familie: kr 200
 • Barn/ungdom u/20 år: Kr 50
 • Enkeltmedlem: kr. 100

Vedtak: Enstemmig vedtatt

 1. Valg:

3 styremedlemmer

Valgkomiteens forslag:         

Leder: ikke lyktes å få forslag på leder

Kasserer: Solfrid Pedersen

Styremedlem: Hilde Fjellheim
            Ingen andre forslag

Valg av leder: Valgkomiteen for 2014 sammen med det nye styret får fullmakt til å finne ny leder for laget (da kan en spare seg et ekstraordinært årsmøte). Om nødvendig kan leder velges for bare ett år. Dersom det ikke har lyktes å få ny leder innen 2 måneder, må det holdes ekstraordinært årsmøte. Første møte holdes i uke 10.
Enstemmig vedtatt

Valgt ble: Solfrid Pedersen som kasserer for 2 år

               Hilde Fjellheim valgt for 2 år som styremedlem

               Valgene var enstemmig

2 varamedlemmer for 1 år

Valgkomiteens forslag:

 1. 1.vara: Kari Yttervik
 2. 2.vara: Edgar Fedreheim

 

Andre forslag: Ingen

Valgt ble: Kari Yttervik og Edgar Fedreheim

Stemmetall: enstemmig

2 revisorer for 1 år

                Valgkomiteens forslag:

                Leif J. Jakobsen og Inge Amundsen

Andre forslag: Ingen

Valgt ble: Leif J. Jakobsen og Inge Amundsen

Stemmetall: enstemmig

Løypeutvalg. 
           Valgkomiteens forslag:
             Leder: Hans Johnny Nilssen, 2 år
             Medlem: Magne Fredriksen, 2 år

Varamedlem: Knut Liavik, 1 å

Andre forslag: Ingen

Valgt ble: Hans Johnny Nilssen, Magne Fredriksen og Knut Liavik (vara)

Stemmetall: enstemmig

Hyttetilsyn for Niingshytta.
             Valgkomiteens forslag:
             Leder: Oddbjørn Martinussen, 1 år
             Medlem: Gøril Sørensen, 1 år
             Medlem: Tove Paulsen, 2 år
             Varamedlem: Jan Inge Yttervik, 1 år


Andre forslag: Ingen

Valgt ble: samtlige som foreslått

Stemmetall: enstemmig

Valgkomité.

Valgkomiteens forslag

Edna Nordanfjäll (2 år – i stedet for Aksel Alseth, som har trukket seg)

 Mariann Fjellheim (3 år)

Andre forslag: Ingen

Valgt ble: Edna Nordanfjäll for2 år og Mariann Fjellheim for 3 år.

Stemmetall: enstemmig

Ved årsmøtets slutt ble Einar behørig takket av som leder gjennom 6 år av Elin-Mari Nikolaisen med tale og blomst, og Einar takket med å si at disse 6 årene hadde vært den fineste tiden i hans liv                     

Årsmøtet slutt kl. 21.30

Bogen 27. februar 2014.

Møtereferent:  Sigrid R. Bruun

Edna Nordanfjäll                                                                   Ingunn Ottem

Utskrift