Årsmelding for 2013            
Tillitsvalgte i 2013:    
Styret:
Einar Pettersen, leder
Elin-Mari Nikolaisen, nestleder
Solfrid Pedersen, kasserer
Sigrid Rørvik Bruun, sekretær
Ingunn Ottem, styremedlem
Varamedlemmer: 1. vara: Heidi Olsborg 2. vara: Hans-Erling Hanssen
I tillegg er lederne i løypeutvalget og hyttetilsynet medlemmer av styret.
Løypeutvalg: Bjørn Tversland, leder, Aksel Alseth, Ingvar Øvrebotten, Oddvar Liljebakk og Magne Fredriksen. Vara: Knut Liavik.
Hyttetilsyn Niingshytta: Hans Johnny Nilssen, leder, Oddbjørn Martinussen
og Tove Paulsen. Vara: Gøril Sørensen
Redaksjonskomité: Einar Pettersen, leder, Hans Magne Johansen og Åsbjørg Leiros
Revisorer: Oddbjørn Martinussen og Inge Amundsen.
Valgkomité: Liv Albrigtsen, leder, Aksel Alseth og Edgar Fedreheim

Lagets aktiviteter:
Styret har holdt 5 møter og behandlet 52 saker siden forrige årsmøte.
Begge vararepresentantene har vært innkalt til alle styremøtene. I tillegg til de fysiske møtene har det vært en god del kommunikasjon på e-post og telefon.
Laget hadde 657 betalende medlemmer ved utgangen av 2013, en økning på 9 fra i fjor, og dermed ny medlemsrekord!

Turløypene er fortsatt det aller viktigste laget driver med.
Våre 23 turmål har hatt 16616 besøk i sesongen 2013, fra 28.4. til 10.11. Det tilsvarer i snitt 84 besøk hver eneste dag! Nedgang fra i fjor er 923 registreringer, stort sett hele nedgangen skyldes mindre besøk i Vassbotn. Vi har beregnet at disse turene tilsvarer en distanse på 80 000 km, eller to ganger rundt jorda ved ekvator!
Omtrent 1000 personer har benyttet seg av våre turløyper siste året.
3 av våre 23 turmål har lett tilgjengelighet, og er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Disse er på Tårstad, Liland og i Bogen. Det var i alt 302 besøk på disse målene i 2013.
Niingshytta er fortsatt en viktig del av lagets virksomhet, og mange tar turen dit.
Nærmere info fra hyttetilsynet og løypeutvalget vil bli presentert på årsmøtet.
Nye aktiviteter i 2013:
Åpning av ”Panoramaløypa” var en av sommerens viktigste begivenheter. Løypa går fra Niingsveien i Bogen, over Strandfjellet til Resskvanto, videre om Skinnstakk og ned på Lakså. Det er en flott tur med mye fin utsikt, totalt 15 km. Åpningen ble markert ved en fellestur 14.9. Det var 17 som deltok. Mange gikk den løypa i sommer, noe som vises på besøksstatistikken for de aktuelle turmålene.
”Ukens turmål” , ny aktivitet i 2013. I 20 uker var ett av målene tatt ut som Ukens turmål, og det ble trukket en premie (gavekort) til en av de som hadde skrevet seg inn i turboka der den aktuelle uka. Tiltaket var populært, og det har nok ført til at flere har gått til steder de ellers ikke har vært så ofte på, noe som var hensikten med tiltaket.

Medlemskontakt og informasjon for øvrig
Turlagets hjemmeside (www.evenes-turlag.no) er godt besøkt – i 2013 var det 13700 ”unike” besøk og ca. 292 000 sidevisninger, en betydelig økning fra året før. Sida er viktig for å fremme lagets formål: stimulere folk til å komme seg ut på tur!
Facebook har etter hvert fått stor betydning som informasjonskanal. Laget har ei gruppe der som heter ”Evenes Turlag – naturglede for alle”. Den har over 320 medlemmer, og er mye brukt for å dele info på en rask og enkel måte.
”EvenesNytt ” er kommunens månedlige infoblad som sendes alle husstander. Der har vi en fast spalte i de fleste nummer: ”Info fra Evenes Turlag”. Evenes kommune kunngjør også våre aktiviteter på sin hjemmeside. Vi takker for det!
Lokalavisene. Her har vi også et godt samarbeid, spesielt med avisa ”Fremover”.  De skriver gjerne om våre aktiviteter, både i forkant og etterpå som referat eller reportasje.

Turer, møter og andre aktiviteter
Årsmøtet ble holdt 28.2. med 23 deltakere
Premieutdeling Evenestrimmen og Ungdomstrimmen, sesongen 2012
gikk av stabelen 13.5. på Evenesmark grendehus. Ca. 50 deltakere.
Ordinær premieutdeling, sesongen 2012
var på Samfunnshuset 31.5. med ca. 70 til stede. 333 klarte kravet til kopp, 129 fikk plakett for ”Topp 20” (Hhv 300 og 117 året før)
Medlemsmøte 14.11, ca. 30 til stede.
Evenestrimmen – et tilbud til bedrifter i Evenes
er videreført også i 2013. Antall påmeldte lag er 28, med til sammen 182 deltakere, en liten nedgang fra året før. Turlaget konstaterer at Evenestrimmen for bedrifter fortsatt er svært populært, og tiltaket er blitt et viktig bidrag til trim for svært mange.
Ungdomstrimmen – et tilbud til ungdom 13 – 19 år.
Dette er i utgangspunktet resultatet av et samarbeid med Ungdomsrådet i Evenes. De ønsket at Turlaget skulle gjøre en ekstra innsats for å få flere ungdommer ut på tur (25 påmeldte, litt færre enn i fjor)
Midnattssoltur til Kvitnesveten ble arrangert 5.6. Få deltakere, men en veldig flott tur!
Niingsmarsjen (10.8.) har ”festet grepet” som et arrangement som er veldig populært.
I 2013 var det hele 117 registrerte deltakere, denne gangen i strålende sommervær.
Fellestur til Skittendalstinden (19.8) 10 deltakere, turleder var Sunniva Gabrielsen
Romjulsmarsjen (30.12) gikk for femte gang til gapahuken i Vassbotn, og hadde nok en gang svært god deltakelse med vel 70 som tok turen i litt rufsete vær og føre.
Ofoten Friluftsråd sponset mat, drikke og fakler.
Løype til Hornsteinen. Laget besørger at det kjøres opp skiløype på etterjulsvinteren.

Diverse
Samarbeid med grunneiere. Laget har et meget godt samarbeid når det gjelder merking av løyper og lagets øvrige aktiviteter.
Samarbeid med andre lag.
Laget får fra tid til annen spørsmål om å være vertskap eller guide i forbindelse med ulike arrangement i Evenes. I vår serverte laget bålkaffe og grillmat til en turgruppe fra Syn- og mestringssenteret i Botn. Vi deltok også i forbindelse med en ”Tur – konsert” ved Niingen kraftstasjon i vår. Det var et samarbeid med korpset, kraftlaget og 9. klassen.
Vi har også samarbeid med LIF om turløypa til Lilandsveten.
Sponsoravtale med Ofoten Sparebank.  
Ofoten Sparebank har støttet Evenes Turlag helt siden laget ble startet i 1999. Banken har bidratt til at laget har kunnet stimulere til økt friluftsliv for innbyggerne ved å premiere ulike prestasjoner gjennom disse årene. Avtalen gir trygge og gode rammer for Turlagets aktiviteter i tida framover.
Annet
Løypekart over alle turmålene selges på Statoil, Bogen.
Grasrotandelen fra Norsk Tipping har stabil god tilslutning for vårt lag. Ved årsskiftet hadde vi 110 grasrotgivere, og i 2013 fikk Turlaget inn kr. 37731 ved denne ordningen!
Til sist kan nevnes at laget etter hvert har fått en viss betydning som ”samfunnsaktør” ved at vi blir bedt om å komme med innspill, f. eks. i forbindelse med arealplaner og andre offentlige høringer.
Takk til alle!
Løypeutvalget og hyttetilsynet gjør en veldig viktig jobb, og det er kommet svært mange gode tilbakemeldinger fra publikum i det året som er gått.
Styret vil rette en stor takk til alle som har stilt opp for laget med dugnadsarbeid i komiteer, hjelp ved arrangement, rydding og merking av løyper, opptelling av turbøker og ellers på ulike måter har bidratt til at laget kan se tilbake på nok et svært godt arbeidsår!  Ikke minst vil vi takke alle som benytter seg av våre løyper og deltar i de aktiviteter vi legger opp til!
Redaktør: Lena Tovås. Teknisk ansvarlig: Terje Petter Leiros.

Opphavsrett © 2009-2016 Evenes Turlag. Alle rettigheter reservert. Webdesign ©2024 Web Norge.