Årsmøtereferat 2013

Årsmøte Evenes Turlag – referat

Torsdag 28.2.2013 kl. 19.00

Møtet ble holdt på rådhuset, Bogen

Disse var møtt: Karin Sørensen, Solfrid Pedersen, Ingunn Ottem, Aksel Alseth, Elin Mari Nikolaisen, Gøril Sørensen, Hans Johnny Nilsen, Oddbjørn Martinussen, Kjell A. Pedersen, Inge Amundsen, Ketil Larsen, Roald Bakkebø, Ingvar Øvrebotten, Heidi Olsborg, Karoline Karlsen, Bjørn Tversland, Oddvar Liljebakk, Magne Fredriksen, Knut Liavik, Gunnar Sørensen, Unni Leiros Pettersen, Einar Pettersen og Linda Noble-Strand

Saker til behandling:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: OK

 1. Valg av møteleder og møtereferent, samt 2 medl. til å underskrive protokollen

Møteleder: Som møteleder ble valgt Einar Pettersen

Møtereferent: Som referent ble valgt Linda Noble-Strand

Til å underskrive protokollen: Gøril Sørensen og Gunnar Sørensen

 1. Årsberetning 2012 (Vedlegg A)

Her under også rapporter fra løypeutvalget (vedlegg B) og hyttetilsynet for Niingshytta (vedlegg C)

Følgende hadde ordet: Einar Pettersen leste gjennom årsmeldingen.

Roald Bakkebø lurer på om det er flere kart igjen?

Vi har restopplag, men ser gjerne at vi får en forespørsel om nytrykk med den nye ”panoramaløypa”.

Unni Leiros: Kommentar til innkalling av to vararepresentanter når det bare er en å kalle inn.

Forklares med dårlig språk.

Inge Amundsen lurer på om det har vært henvendelse fra Herjangen om samarbeid om forlengelse av løypa fra Varden.

Vi kan ikke huske at vi har fått en slik henvendelse. Derimot har vi hatt henvendelse fra Snubba om gamle veier som de ønsket merket. Turlaget har stilt seg positiv til dette uten at det er inngått avtaler. Roald Bakkebø opplyser at det har vært en tanke fra tidligere dager om samarbeid med Herjangen, og at det er en del penger å hente fra Friluftsrådet og for eksempel ”Sildvikmidler” dersom dette er aktuelt. Roald stiller seg til disposisjon for å ta dette videre med Herjangen dersom dette er ønskelig.

NIINGSHYTTA:

Gøril Sørensen leste gjennom årsmeldinga til hyttetilsynet.

Det blir nye priser på hytta fra 2013 da vi ønsker å følge Harstad Turlag sine priser.

Dette vil bli kunngjort på Turlagets hjemmeside. Einar får dette skriftlig fra hyttetilsynet.

Aksel lurer på om dette er vedtatt eller skal vedtas av årsmøtet.

Hans Johnny orienterer om praksisen som har vært med å justere prisene etter Harstad Turlag. Det er ikke noen vedtak på dette, men en praksis vi følger.

Roald roser turlaget, og mener de skal stå fritt til å bestemme dette selv.

Aksel ønsker orientering om nødbua, og Hans Johnny gir en kort informasjon av dette.

LØYPEUTVALGET:

Har ikke levert noen rapport, men Einar orienterte om at det er gjort en flott innsats i løypene og takket for innsatsen.

Vedtak: Årsmeldingene enstemmig vedtatt.

 1. Regnskap 2012 (Vedlegg D)
  Regnskapet viste et overskudd på kr. 58766, og for hytta kr. 9632
  Solfrid gikk gjennom regnskapet.
  Følgende hadde ordet:
  Ingunn: Premiering på Niingsmarsjen?

Solfrid undersøker dette.

Aksel: Har vi lån på hytta? Hvor er utgiftene?
Vi kommer tilbake til dette i budsjettet. Men det har aldri vært lån på hytta. Den er finansiert av tippemidler, gavebrev og dugnader.

Vedtak:

Regnskapet enstemmig vedtatt.

 1. Innkomne saker

Sak fra styret:
Endring av punkt 5 og 6 i vedtektene (styrets sammensetning):

Forslag til ny ordlyd under pkt 5:

Styret skal bestå av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. 5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges direkte av årsmøtet.

I tillegg skal lederne for hyttetilsynet og løypeutvalget skal være representert som faste medlemmer i styret.

Dersom de ikke kan møte, skal de selv finne andre medlemmer i utvalgene sine som kan møte.

Leder, nestleder, kasserer og sekretær velges av årsmøtet.

Funksjonstiden for alle styrevervene er 2 år for de styremedlemmene som velges direkte av årsmøtet, da slik at det ett år velges 2 personer og neste år velges 3 personer.
Varamedlemmenes funksjonstid er ett år.
Funksjonstiden for utvalgsledere/medlemmer følger funksjonstiden i utvalgene.

Punkt 6 (beslutningsdyktighet) endres til:
"Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder pluss 3 medlemmer eller varamedlemmer møter etter lovlig innkalling, men da må alle vedtak være enstemmige."

Einar orienterte om forslaget som foreligger.

Følgende hadde ordet:

Roald: Er betenkt med tanke på om det vil bli vanskelig å finne folk når de må være faste medlemmer i styret.

Dette ble behørig behandlet i styret, men vi fant likevel at vi ville fremsette endringen. Turmålene er tema på hvert styremøte, og det er naturlig at de er med.

Elin: Støtter styrets endring, og påpeker korrektur. Litt for mange skal i teksten.

Unni: Har spørsmål til pkt. 6 om at vedtak må være enstemmig.

Dette har vært gjennomført på denne måten siden starten og derfor er det slik nå.

Oddbjørn: Mener det er en fordel at utvalgene er representert i styret.

Karin: Mener det er åpnet for at det nødvendigvis ikke er leder som må møte, og dermed er belastningen fordelt i utvalget.

Oddbjørn: Pkt. 6; det bør være opp til styre å bestemme om en sak skal utsettes dersom det ikke er enstemmig, og dette har også vært praksis.

Nytt Forslag:

Som foreslått, men stryk siste bisetning.

Vedtak:

Som foreslått, men siste bisetning ”men da må alle vedtak være enstemmige” strykes.

 1. Aktivitetsplan for 2013

Styrets forslag til aktivitetsplan ble lagt fram av Einar Pettersen

·         Premieutdeling Evenestrimmen/Ungdomstrimmen

·         Premieutdeling ved sesongstart

·         Fellestur med lansering av ”Panoramaløypa” (Niingsveien – Strandfjellet – Resskvanto – Skinnstakk – Klubbfjellvatn)

·         Fellestur til Skittendalstind

·         Niingsmarsjen i august.

·         Romjulsmarsj

·         Videreføre Evenestrimmen

·         Videreføre Ungdomstrimmen

·         ”Markedsføring” av turmål for personer med nedsatt funksjonsevne.

·         Kjøring av skiløype til Hornsteinen

·         Fellesturer av spontan karakter (med kort varsel)

·       For løypeutvalget:

·           Vedlikehold av bruer og rasteplasser.

·           Utsetting av rastebenker og grillmuligheter.

·           Merking av løypenettet.

·           Vedlikehold og oppsetting av nye skilt langs løypene.

·           Klopping av myrområder.

 • For hyttetilsynet:
 • Ferdigstille nødbu
 • Forefallende vedlikehold

Følgende hadde ordet:

Oddbjørn: Positiv til fellesturer med spontan karakter. Håper det blir mye brukt.

Roald: Turforslag: Bufjellet i Skånland fra grendehuset i Kjønna. Vakker tur.

Møte i Snubba. Stier i bakre Snubba. Turlaget er positiv til dette. Ble stoppet pga. private prosjekt hos Snubba-deltakerne. Roald kan ta opp denne tråden dersom det er interesse for dette.

Gapahuk på Varden i samarbeid med Herjangen. Roald kan se på dette dersom det er interesse for dette.

Bjørn: Første helga i juli midnattsoltur til Skinnstakk. Postkasser på vinteren? Lakså, Klubbfjellvatn, Hornstein? Mye folk som går og etterspør dette.

Elin: Skiløype over Skavåsen, Buhågen til Varden i Forramarka.

Roald: Den har vært ”lausmerket” tidligere, men det står på menneskelige ressurser.

 Hans Johnny: Vinterkomitè?

Kan kjøre ut klopper på vinterstid dersom dette er av interesse.

Bjørn: Skal bygge bru i Resskvanto. Er turlaget med å finansiere dette?Ja!

Vedtak:

Aktivitetsplanen ble vedtatt i sin helhet. Nye forslag (ovenfor) vil bli behandlet av styret.

 1. Budsjett 2013

Forslag til budsjett 2013 (vedlegg G) ble lagt fram av Solfrid Pedersen.
Turlagets budsjett balanserer på kr. 139500         
Budsjett for Niingshytta balanserer på kr. 41900

              Kommentarer:

Einar: Budsjettet er lagt frem med de planer som vi har hatt muligheter til å legge frem til nå.

Vedtak: Budsjettet ble vedtatt uten endringer. Budsjettet legges ved protokoll.

 

 1. Fastsetting av kontingent for 2014

Styret foreslår uendret kontingent for 2014

Satsene er:

 • Familie: kr 200
 • Barn/ungdom u/20 år: Kr 50
 • Enkeltmedlem: kr. 100

 

Vedtak: Vedtatt enstemmig.

 1. Valg:

Ø  3 styremedlemmer for 2 år

Valgkomiteens forslag:         

Nestleder: Elin-Mari Nikolaisen

Sekretær: Sigrid Rørvik Bruun

Styremedlem: Ingunn Ottem

 

Andre forslag: Ingen

Valgt ble: De foreslåtte

Stemmetall: Enstemmig

           

Ø  2 varamedlemmer for 1 år

Valgkomiteens forslag:

 1. vara: Heidi Olsborg
 2. vara: Hans-Erling Hanssen

 

Andre forslag: Ingen

Valgt ble: De foreslåtte

Stemmetall: Enstemmig

 

Ø  2 revisorer for 1 år

                                    Valgkomiteens forslag:

                                   Oddbjørn Martinussen og Inge Amundsen

Andre forslag: Ingen

Valgt ble: De foreslåtte

Stemmetall: Enstemmig

 

Ø  Løypeutvalg.  3 medlemmer for 2 år, 1 varamedlem for 1 år
           Valgkomiteens forslag:
             Leder: Bjørn Tversland
             Medlem: Ingvar Øvrebotten

Medlem: Oddvar Liljebakk

Varamedlem: Knut Liavik

 

Andre forslag: Ingen

Valgt ble: De foreslåtte

Stemmetall: Enstemmig

 

Ø  Hyttetilsyn for Niingshytta. Leder og 1 medlem for 2 år. 1 varamedlem for 1 år
             Valgkomiteens forslag:
             Leder: Hans Johnny Nilsen
             Medlem: Oddbjørn Martinussen
             Varamedlem: Gøril Sørensen


Andre forslag: Ingen

Valgt ble: De foreslåtte

Stemmetall: Enstemmig

Ø  Redaksjonskomité. Leder og 1 medlem for 2 år

Valgkomiteens forslag:
Leder: Einar Pettersen
Medlem: Hans Magne Johansen

 

Andre forslag: Ingunn Ottem som leder

Valgt ble: Einar Pettersen som leder.

Stemmetall: Einar: 22 st. Ingunn: 1 st

 

                       

Ø  Valgkomité. 1 medlem for 3 år

Valgkomiteens forslag

Edgar Fedreheim (3 år)

 Aksel Alseth (2 år) (som supplering for Jack Lambertsen, som trakk seg.)

Andre forslag: Ingen

Valgt ble: De foreslåtte

Stemmetall: Enstemmig

                       

Årsmøtet slutt kl. 21.30

Bogen 28. februar 2013.

Møtereferent:

Linda Noble-Strand


Gøril Sørensen                                                         Gunnar Sørensen

Utskrift