Årsmelding 2012

Tillitsvalgte i 2012:

Styret:
Einar Pettersen, leder

Anita Einem, nestleder

Linda Noble-Strand, sekretær

Solfrid Pedersen, kasserer

Ingunn Ottem, styremedlem

Varamedlemmer: 1. vara: Tone Merete Rørmark (til 14.5.2012) 2. vara: Heidi Olsborg

Løypeutvalg: Jack Lambertsen, leder, Aksel Alseth, nestleder, Ingvar Øvrebotten, Jan Inge Yttervik og Magne Fredriksen. Vara: Knut Liavik.
Hyttetilsyn Niingshytta: Hans Johnny Nilssen, leder, Oddbjørn Martinussen og Tove Paulsen. Vara: Gøril Sørensen

Redaksjonskomité: Einar Pettersen, leder, Stig V. Tovås, nestleder og Åsbjørg Leiros

Revisorer: Oddbjørn Martinussen og Inge Amundsen.

Valgkomité: Karin Sørensen, leder, Liv Albrigtsen og Jack Lambertsen

Lagets aktiviteter:

Styret har holdt 7 møter og behandlet 56 saker i løpet av året.
Begge vararepresentantene har vært innkalt til alle styremøtene, og lederne i løypeutvalg og hyttetilsyn har også vært innkalt til en del av møtene.
I tillegg til de fysiske møtene har det vært en god del kommunikasjon på e-post og telefon.
Laget hadde 648 betalende medlemmer ved utgangen av 2012, en økning på 132 fra i fjor, eller 26 %!

Rapporter fra hyttetilsynet og løypeutvalget vil bli delt ut på årsmøtet

Turløypene er fortsatt det aller viktigste laget driver med.
Våre 20 turmål har hatt 17310 besøk i sesongen 2012, fra 9.5. til 6.11. Det tilsvarer i snitt 100 besøk hver eneste dag! Økning fra i fjor er 807 registreringer, eller 5 %.
Vi viser for øvrig til årsrapporten fra løypeutvalget.

Nytt i 2012:
Tre turmål som er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.
I tråd med Turlagets formål - ”å stimulere og legge forholdene til rette for alle grupper av befolkningen til allsidig friluftsliv”, er det etablert tre nye turmål med lett tilgjengelighet.
Disse er på Tårstad, Liland og i Bogen. Det var i alt 229 besøk på disse målene i 2012.
Ansvarlige for dette tiltaket er Heidi Olsborg og Svein Dahlseng.

Niingshytta er fortsatt en viktig del av lagets virksomhet. Den hadde god økning i besøk.
Det vises ellers til årsrapporten fra hyttetilsynet.

Medlemskontakt og informasjon for øvrig
er en viktig del av arbeidet til et så stort lag som vårt.
Turlagets hjemmeside ser fortsatt ut til å være en av de viktigste kanalene til å fremme lagets formål: å stimulere folk til å komme seg ut på tur! Der kan vi fortløpende fortelle om det vi driver med og ellers formidle aktuelt stoff som er relatert til friluftsliv.
Siden er godt besøkt – i 2012 var det
11300 ”unike” besøk og ca. 283 000 sidevisninger.
Vi har også et godt samarbeid med lokalavisene som gjerne omtaler våre aktiviteter, både i forkant og etterpå som referat eller reportasje.
Vi har en fast spalte i de fleste nummer av EvenesNytt – ”Info fra Evenes Turlag”. Dette er en fin måte å nå ut til så mange som mulig på, siden publikasjonen blir delt ut til alle husstander i kommunen.
Det viser seg etter hvert at ganske mange foretrekker facebook som informasjonskanal. Laget har ei gruppe der som heter ”Evenes Turlag – naturglede for alle”. Antallet som daglig er innom der ligger på omtrent 140.  Der er det også mulig å skaffe seg rask informasjon av typen ” Noen som vet om det er joggeskoføre til Strandfjellet?”  Du får da gjerne svar i løpet av noen minutter. Vi merker oss at mange turgåere bærer nettilgang med seg på sin smarttelefon!
Vi vil også forsøke sms-varsling av aktiviteter/arrangement. Vil du være med der, vennligst send en sms til mob. 907 20 952, så vil du bli lagt til i lista.

Turer, møter og andre aktiviteter
Årsmøtet
ble holdt 29.2. med vel 30 deltakere
Premieutdeling Evenestrimmen og Ungdomstrimmen, sesong 2011

gikk av stabelen 18.4. på Samfunnshuset. Ca. 75 deltakere. 9.klassen hadde kafé.
Ordinær premieutdeling, sesong 2011

var på Evenesmark grendehus 1.6. med ca. 90 til stede. 300 klarte kravet til kopp, 117 fikk plakett for ”Topp 20” (Hhv 265 og 96 året før)
Evenestrimmen – et tilbud til bedrifter i Evenes

er videreført også i 2012. Antall påmeldte lag er 32, med til sammen 193 deltakere, omtrent det samme som året før. Turlaget konstaterer at Evenestrimmen for bedrifter fortsatt er svært populært, og tiltaket er blitt et viktig bidrag til trim for svært mange.
Ungdomstrimmen
– et tilbud til ungdom 13 – 19 år.
Dette er i utgangspunktet resultatet av et samarbeid med Ungdomsrådet i Evenes. De ønsket at Turlaget skulle gjøre en ekstra innsats for å få flere ungdommer ut på tur (29 påmeldte, litt flere enn i fjor)
Niingsmarsjen
har ”festet grepet” som et arrangement som er veldig populært, uansett værforhold. I 2012 var det 74 registrerte deltakere – på tross av tåke og yr den dagen.
Romjulsmarsjen

gikk for fjerde gang til gapahuken i Vassbotn, og ble nok en gang en formidabel suksess med vel 125 deltakere. Ofoten Friluftsråd sponset mat, drikke og fakler.
Prosjekt ”Strandvatnet for alle”.

Turlaget har deltatt på planleggingsmøter, og lagets medlemmer er oppfordret til å delta på dugnader i forbindelse med rydding av lysløypetraseen
Fredagsrennene
i Evenesmark er overtatt av lokale arrangører. Turlaget har sponset premier.
Samarbeid med grunneiere
.
Laget har et meget godt samarbeid når det gjelder merking av løyper og lagets øvrige aktiviteter.
Løype til Hornsteinen.
Laget besørger at det kjøres opp skiløype siste del av sesongen.

Diverse
Laget får fra tid til annen spørsmål om å være vertskap eller guide i forbindelse med ulike arrangement i Evenes. I september var det laget vårt som sto for grilling og kaffeservering ved gapahuken i Vassbotn i forbindelse med 100-årsjubileet for kraftproduksjon i Evenes/ordførerens tur.

Sponsoravtale med Ofoten Sparebank.
Ofoten Sparebank har støttet Evenes Turlag helt siden laget ble startet i 1999. Banken har bidratt til at laget har kunnet stimulere til økt friluftsliv for innbyggerne ved å premiere ulike prestasjoner gjennom disse årene. Avtalen gir trygge og gode rammer for Turlagets aktiviteter i tida framover.

Annet
Løypekart

over alle turmålene selges på Statoil, Bogen, samt ved henvendelse til Turlagets leder.
Grasrotandelen
fra Norsk Tipping har stabil god tilslutning for vårt lag. I dag har vi 104 grasrotgivere, og i 2012 fikk Turlaget inn kr. 30170 gjennom denne ordningen!

Takk til alle!
Løypeutvalget og hyttetilsynet gjør en veldig viktig jobb, og det er kommet svært mange gode tilbakemeldinger fra publikum også i det året som er gått.
Styret vil rette en stor takk til alle som har stilt opp for laget med dugnadsarbeid i komiteer, hjelp ved arrangement, rydding og merking av løyper og ellers på ulike måter har bidratt til at laget kan se tilbake på nok et svært godt arbeidsår!  Ikke minst vil vi takke alle som benytter seg av våre løyper og deltar i de aktiviteter vi legger opp til!

TURLAGETS MOTTO:
Naturglede for alle!

Utskrift