Vedtekter for Evenes Turlag.

Illustrasjon

Vedtekter for Evenes Turlag.

Stiftet 18. oktober 1999,
vedtatt på årsmøte 27.01. 2000.
(Endret på årsmøtene 23. februar 2009, 28.2.2011, 28.2.2013 og 26.2.2020)

1. FORMÅL OG VISJON

Evenes Turlag er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt lag.
Lagets formål er å stimulere og legge forholdene til rette for alle grupper av befolkningen til allsidig friluftsliv.

Lagets visjon er: Naturglede for alle!

2. MEDLEMMER

Alle kan bli medlem av Evenes Turlag, uansett alder og bosted.
Medlemmer som ikke betaler medlemskontingent blir strøket av medlemsregisteret etter 2 år.

3. VIRKEOMRÅDER

a) Evenes Turlag har sitt virke i Evenes kommune.
b) Lagets arbeid kan omfatte:

 • Tilrettelegge, rydde og merke stier og veier med overganger, atkomst og parkeringsmuligheter.
 • Tilrettelegge traseer for bevegelseshemmede.
 • Tilrettelegge og arrangere turer og felles arrangement. Disse skal ikke omfatte konkurranser der bl.a. tidtaking inngår for å kåre vinnere.
 • Gjenskape gamle ferdselsveier.
 • Arbeide for å få i stand installasjoner for å søke ly ute i utmarka.

4. SAMARBEID

Evenes Turlag vil søke samarbeid med offentlige etater samt private lag og foreninger både i Evenes kommune og nabokommuner som arbeider ut fra lignende formål.
Evenes Turlag kan derfor støtte grunneiere eller andre som har prosjekter i utmark som bidrar til å fremme Evenes Turlags aktiviteter og formål.

5. ÅRSMØTET

Årsmøtet er Evenes Turlags øverste organ.
Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar.
Innkalling til årsmøtet gjøres innen 3 uker før møtet
Saker søm ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet
Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Godkjenne innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder og møtereferent
 3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Godkjenne årsberetning
 5. Godkjenne revidert regnskap
 6. Behandle innkomne saker
 7. Godkjenne aktivitetsplan og budsjett for inneværende år
 8. Fastsette kontingent for det påfølgende år
 9. Valg:
  • Styre og varamedlemmer til styret
  • 2 revisorer for ett år
  • Valgkomite
  • Utvalg som velges av årsmøtet

Styret skal bestå av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer. 5 medlemmer og 3 varamedlemmer velges direkte av årsmøtet.
I tillegg skal lederne for hyttetilsynet og løypeutvalget være representert som faste medlemmer i styret.
Dersom de ikke kan møte, skal de selv finne andre medlemmer i utvalgene sine som kan møte.
Leder, nestleder, kasserer og sekretær velges av årsmøtet.
Funksjonstiden for alle styrevervene er 2 år for de styremedlemmene som velges direkte av årsmøtet, da slik at det ett år velges 2 personer og neste år velges 3 personer.
Varamedlemmenes funksjonstid er ett år.
Funksjonstiden for utvalgsledere/medlemmer følger funksjonstiden i utvalgene.

Stemmerett:
På årsmøtet har alle over 12 år med betalt årskontingent stemmerett.

Avstemningsregler:
Et medlem kan kreve skriftlig avstemning under behandling av årsmøtesaker.
Ved valg kreves det ”alminnelig flertall”, dvs. mer enn 50 % av de avgitte stemmer.
Dersom det er mer enn 2 kandidater og ingen oppnår alminnelig flertall, så må det holdes ny avstemning blant de to som hadde flest stemmer.
Ved stemmelikhet under valg, foretas det ny avstemning. Dersom det er stemmelikhet på nytt, så foretas det loddtrekning.

Regler ved andre saker:
Dersom det er stemmelikhet avstemning i andre saker enn valg, så holdes det ny avstemning. Dersom det fortsatt er stemmelikhet, så avgjøres utfallet av stemmegivning til møtelederen.
Ved vedtektsendringer gjelder særlige regler om kvalifisert flertall. Det kreves her at 2/3 av de frammøtte stemmer for endringsforslaget.

6. STYRET

Styrets oppgaver og arbeidsmåte:

Styret har ansvaret for at årsmøtets vedtak blir fulgt opp og iverksatt.
Styret forbereder årsmøtet, lager forslag til budsjett og aktivitetsplan hvert år.
Styret holder løpende kontakt med de utvalg som laget til en hver tid måtte ha, og utvalgene rapporterer minst en gang i året til styret om sin virksomhet.
Årsrapportene fra utvalgene legges fram for årsmøtet sammen med styrets årsberetning.
Leder innkaller skriftlig til styremøte med minimum 7 dagers varsel.
Med innkallingen skal det være ei saksliste.
Ved enkelte spesielle hastesaker kan denne regel fravikes, for eksempel ved at det ikke er nødvendig med 7 dagers varsel.
2 styremedlemmer kan kreve at det holdes styremøte.
Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder pluss 3 medlemmer eller varamedlemmer møter etter lovlig innkalling.
Ved stemmelikhet i avstemninger er fungerende leders stemmegivning avgjørende.
Styret kan oppnevne arbeidsutvalg for å ta seg av spesielle arrangement eller prosjekt som settes i gang av laget.
Styret fører fortløpende protokoll over de sakene som behandles. Protokollen skal signeres av de som er til stede på møtet.
Leder og kasserer gis fullmakt til å disponere lagets midler og bankkonti.
Utvalgsledere kan også gis fullmakt til å disponere konto

7. VALGKOMITE

Årsmøtet velger en valgkomite på 3 medlemmer med en funksjonstid på 3 år. Hvert år går den ut av komiteen som har hatt lengst funksjonstid, slik at det på hvert årsmøte velges ett medlem av komiteen. Et avtroppende medlem kan gjenvelges.
Det medlemmet som har hatt lengst funksjonstid innkaller til første møte og leder arbeidet i komiteen.
Valgkomiteen legger fram for årsmøtet forslag på kandidater til samtlige verv som skal velges på årsmøtet. Alle foreslåtte kandidater skal være forespurt på forhånd, og de må ha sagt seg villig til å påta seg vervet.
Valgkomiteen skal ta hensyn til kriterier som alder, kjønn og bosted når de foreslår kandidater til tillitsverv.

8. ÅRSMØTEVALGTE UTVALG

a) Løypeutvalg
Årsmøtet velger et løypeutvalg på 3 - 5 medlemmer med 1 varamedlem.
Årsmøtet velger utvalgets leder, for øvrig fordeles oppgavene internt i utvalget.
Utvalgets leder er også medlem av styret i laget.
Funksjonstiden for medlemmene er 2 år, og da slik at det ett år velges 1 (2) personer og neste år velges 2 (3) personer. Varamedlemmet velges for ett år.
Avtroppende medlemmer kan gjenvelges.
Løypeutvalgets oppgaver er å ha ansvar for drifting av Turlagets løypenett etter nærmere retningslinjer fra årsmøtet og styret.
Utvalget fører protokoll over sine møtevedtak og rapporterer for hvert år til styret og årsmøtet om aktiviteten.

b) Hyttetilsyn for Niingshytta og Grillbua på Varden
Årsmøtet velger et hyttetilsyn på 3 medlemmer og ett varamedlem.
Årsmøtet velger utvalgets leder, for øvrig fordeles oppgavene internt i utvalget.
Utvalgets leder er også medlem av styret i laget.
Funksjonstiden for medlemmene er 2 år, og da slik at det ett år velges 2 personer og neste år velges 1 person. Varamedlemmet velges for ett år.
Avtroppende medlemmer kan gjenvelges.
Hyttetilsynet fører tilsyn med Niingshytta etter egne retningslinjer, vedtatt av styret.
Utvalget fører protokoll over sine møtevedtak og rapporterer for hvert år til styret og årsmøtet om aktiviteten.

9. VEDTEKTSENDRINGER

Forslag om endring i vedtektene skal fremmes for styret minst 4 uker før årsmøtet.
Vedtektsendringer behandles av årsmøtet under posten ”innkomne saker”
For at vedtak om vedtektsendring skal være gyldig kreves 2/3 flertall av de fremmøtte.

10. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret eller minst 10 medlemmer kan kreve ekstraordinært årsmøte.
Møtet innkalles med minst 3 ukers varsel.
Ekstraordinært årsmøte kan ikke behandle andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.

11. OPPLØSNING

Oppløsning av laget skal skje på et ekstraordinært årsmøte hvor styret sender skriftlig innkalling til alle medlemmene med minst 3 ukers varsel, og hvor dette er eneste sak.
Møtet bestemmer da med minst ¾ flertall om laget skal oppløses og hvordan eventuelle midler som laget eier skal disponeres.

12. IKRAFTTREDEN

Disse vedtektsendringene trer i kraft umiddelbart etter at de er vedtatt.
Redaktør: Lena Tovås. Teknisk ansvarlig: Terje Petter Leiros.

Opphavsrett © 2009-2016 Evenes Turlag. Alle rettigheter reservert. Webdesign ©2024 Web Norge.