Årsmelding 2010

  

Tillitsvalgte i 2010:

Styret:
Einar Pettersen, leder

Jakob Thomassen, nestleder

Linda Noble-Strand, sekretær

Solfrid Pedersen, kasserer

Tone Aksberg Stunes, styremedlem

Varamedlemmer: Ingunn Ottem og Hilde Fjellheim.

Revisorer: Oddbjørn Martinussen og Inge Amundsen.

Valgkomité: Anita Einem, Jack Lambertsen og Karin Sørensen

Løypeutvalg: Roald Bakkebø, leder, Harald Pettersen, Gøril Pedersen, Tor Edvin Pedersen og Tone Aksberg Stunes. Vara: Vigdis Liavik

Hyttetilsyn Niingshytta: Hans Johnny Nilssen, leder, Oddbjørn Martinussen og Tove Paulsen. Vara: Hans Hermann Vold

Redaksjonskomité: Einar Pettersen, leder, Stig V. Tovås, nestleder og Åsbjørg Leiros

Lagets aktiviteter:

Styret har siden forrige årsmøte holdt 7 møter og behandlet 70 saker.

Første vara til styret har vært innkalt til alle styremøtene, og lederne i løypeutvalg og hyttetilsyn har også vært innkalt til de fleste styremøtene.

I tillegg til de fysiske møtene har det vært en god del kommunikasjon på e-post og telefon.

Laget hadde 353 betalende medlemmer ved utgangen av 2010, en økning på 140 fra i fjor, eller hele 66 % 

Rapporter fra hyttetilsynet og løypeutvalget finnes nederst på denne sida

Turløypene er fortsatt det aller viktigste laget driver med.

Løypene til våre 20 turmål utgjør en distanse på til sammen ca. 65 km. I sommer ble alle løypene målt med GPS, og avstander og stipulert gangtid er nå å finne på løypebeskrivelsene. Dermed er en etterspurt service til turgåere blitt imøtekommet.

Også i 2010 er det lagt ned et stort arbeid med rydding, merking og tilrettelegging, noe som fremgår av rapporten fra løypeutvalget. Likevel må det spesielt nevnes at løypa mellom Sauen og Butind er foreløpig merket med røde stikker, og Butind - Tverrfjellet er nesten ferdig merket med varder. Dette er et arbeid som har vært planlagt lenge, og nå vil turgåerne få bedre sikkerhet ved plutselig tåke, samt at stien etter hvert vil bli tråkket opp og lettere å gå.

Til tross for at sommeren var til dels våt og kjølig, så kom det totale antall besøk på våre 20 turmål opp i hele 13351, en økning på 5605 fra i fjor!

Vi viser for øvrig til årsrapporten fra løypeutvalget.

Niingshytta er fortsatt godt besøkt, og stadig flere tar turen dit for overnatting eller bare en rast.

Det vises ellers til årsrapporten fra hyttetilsynet.

Hjemmesida, informasjon

I mars 2010 fikk Turlaget ny hjemmeside. Den gamle fungerte for så vidt greit, men den var lite fleksibel, og det kostet en god del å drive den og å endre oppbyggingen. Nå har et av Turlagets medlemmer, Terje Petter Leiros, laget den nye sida uten å ta betaling for jobben. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på hjemmesida i ”ny drakt”, og den er svært godt besøkt. Artikler og bildestoff ser ut til å bidra til å fremme vårt formål: å stimulere folk til å komme seg ut på tur!

Vi prøver også å være aktive med å få avisomtale om våre aktiviteter, både i forkant og etterpå som referat eller reportasje. Dette samarbeidet ser ut til å gå bra – lokalavisene er glad for aktuelt lokalstoff.

Vi har en fast spalte i hvert nummer av EvenesNytt – ”Info fra Evenes Turlag”. Dette er en fin måte å nå ut til så mange som mulig på, siden publikasjonen blir delt ut til alle husstander i kommunen.

Vi har også noe aktivitet på facebook – over 200 personer kan vi nå direkte på denne måten. Raskt og enkelt – og gratis!

Møter

-         Årsmøtet 2010 ble holdt på rådhuset i Bogen (26 delt.)

-         Åpent møte om klimavariasjoner v/ forsker og geolog Eiliv Larsen (17 delt.)

-         Medlemsmøte 1.11. (30 delt.)

-         Premieutdeling Evenestrimmen og Ungdomstrimmen (Over 90 delt.)

Turer og andre aktiviteter:

Evenestrimmen er nytt av året. Aktivitetsplanen som ble vedtatt på årsmøtet i fjor, inneholdt et punkt om ”Poengkonkurranse mellom bedrifter”. Bakgrunnen for ideen er det høye sykefraværet som da var i Evenes, og som ble omtalt i media sist vinter. Turlaget inviterte alle offentlige og private virksomheter til å være med å samle poeng for sitt lag/bedrift. Tanken bak er at enkel trim som turgåing gir positiv helseeffekt til den enkelte, samt at man får bedre livskvalitet. Tiltaket er en suksess – det deltok 28 lag med til sammen 175 deltakere.

Ungdomstrimmen er i utgangspunktet resultatet av et samarbeid med Ungdomsrådet i Evenes. De ønsket at Turlaget skulle gjøre en ekstra innsats for å få flere ungdommer ut på tur (24 deltakere)

Premieutdeling (50 delt.) og Sykkelritt for ungdom (11 delt.) ble holdt ved et felles arrangement i Evenesvika. Sykkelrittet gikk til Tårstad grendehus og retur.

Botanikktur i Forramarka med Alfred Granmo (14 delt.)

Niingsmarsjen og bakkeløpet ble avviklet 14.8. i et forrykende regnvær. Tross  forholdene deltok 36 på turmarsjen og 23 på bakkeløpet.

Romjulsmarsjen gikk også i år til gapahuken i Vassbotn, og ble nok en gang en formidabel suksess med vel 100 deltakere. Det ser ut til at dette kommer til å bli en tradisjon! Ofoten Friluftsråd var samarbeidspartner. De sponset mat, drikke og fakler.

”Gågruppa går igjen” var et uformelt og uforpliktende tilbud til alle om i felleskap å gå en kveldstur med utgangspunkt fra Samfunnshuset i Bogen. (Vekslende oppslutning)

Løype til Hornsteinen er kjørt opp noen ganger på ettervinteren.

Samarbeid med andre aktører:

Fredagsrennene i Evenesmark er et samarbeid med Evenesmark IL og 10. klasse ved Liland skole. Turlaget deltok med registrering av deltakerne og premiering etter det siste rennet. (Vinteren 2010 var samarbeidet med 9. klasse)

Tårstaddagen. Vi deltok som tidligere år og hadde en godt besøkt stand inne på området.

Samarbeid med grunneiere. Laget har et meget godt samarbeid når det gjelder merking av løyper og lagets øvrige aktivitet.

Prosjekt ”Strandvatnet for alle”. Turlaget har deltatt ved forberedende befaring og planleggingsmøter.

Guiding. Vi har også ved noen anledninger stilt opp som guider for blinde og svaksynte.

Ny turbok for Harstadområdet. Turlaget har medvirket med løypeforslag og korrektur/kvalitetssikring av løypebeskrivelser for turer i Evenes.

Salgsartikler:

Løypekartet som ble laget og trykket i 2009 har vært så populært at det nå er helt utsolgt. Kartet vil bli revidert og må trykkes i nytt opplag i 2011.

T-skjorte med turlagets logo selges fortsatt for kr. 100 per stk i alle størrelser.

Grasrotandelen fra Norsk Tipping har fått stor tilslutning for vårt lag. I dag (1.3.2011) har vi 91 grasrotgivere, og i 2010 fikk Turlaget inn vel 21 000 kr. gjennom denne ordningen!

Takk til alle!

Løypeutvalget og hyttetilsynet gjør en veldig viktig jobb, og det er kommet svært mange gode tilbakemeldinger fra publikum i året som er gått. Styret vil rette en stor takk til alle som har stilt opp for laget med dugnadsarbeid i komiteer, hjelp ved arrangement, rydding av løyper og ellers på ulike måter har bidratt til at laget kan se tilbake på et svært godt arbeidsår!  Ikke minst vil vi takke alle som benytter seg av våre løyper og deltar i de aktiviteter vi legger opp til!

 

Varding4

Årsrapport 2010 fra løypeutvalget

Utvalget har bestått av:

Roald Bakkebø, leder

Harald Pettersen, Gøril Myrnes Pedersen, Tor-Edvin Pedersen og Tone Aksberg Stunes.

Det har vært avholdt 1 møte. I tillegg har det vært god kontakt pr. telefon.

 

Utvalget har jobbet med følgende:

KVISTING, merking, varding og rydding.

Veggenveien-Bukkholla-Varden

Buvatn-Butind

Sauen-Butind

Butind mot Tverrfjellet

 

SKILTING.

Satt opp skilt følgende steder:

Liakollveien, kryss til Haugbakken

Skar, kryss fylkesvei og Øverlandveien

Evenesmark, oppslagstavle

Evenesmark, ovenfor Fedreheim

Evenesvika, skogsvei til Haugbakken/Liakollen

Veggenveien, kryss til Bukkholla/Varden

Kleiva, løype til Sauen, Butind, Tverrfjellet

Fjellveien, avkjørsel E 10 til Laksåvatn

Parkering Nordkapp ved Laksåvatn

Skiltene er kjøpt inn hos Trastadprodukter.

 

DIVERSE.

Satt opp ny kasse på Liakollen, utenfor gjerdet ved rastebenk.

Skiftet ut kassene på Butind og Tverrfjellet.

Skiftet ut flere turbøker.

Lagt ut og tatt inn alle turbøkene.

Medarrangør av Niingsmarsjen/Bakkeløpet

 

REGISTRERINGER.

265 klarte årskravet til krus.  (124 i 2009)

96 fullførte topp 20 (37 i 2009), derav 60 første gang.

2 passerte 5000 poeng

1 passerte 10 000 poeng.

3 passerte 15 000 poeng

1 passerte 20 000 poeng.

Totalt registrerte besøk: 13 351 (7746 i 2009).

Utvalget vil rette en stor takk til de som har vært med på dugnad, men oppslutningen på dugnader MÅ BLI MYE BEDRE!

VEL MØTT TIL EN NY SESONG!

 

Årsrapport Niingshytta 2010 fra hyttetilsynetHyttetilsynet har bestått av Tove Paulsen, Oddbjørn Martinussen
og Hans Johnny Nilssen, vara Hans Hermann Vold
Niingshytta har vært  mye brukt i år også selv om det var en dårlig sesong værmessig.

Det har vært 120 betalende overnattinger og 388 registrerte besøk i turboka -

ei økning på 44 overnattinger og 124 besøkende, som er fantastisk.Bruken av hytta er helt eksemplarisk, bestandig ryddig og rent,

men vi slit litt med at enkelte ikke gjør opp for seg og vi må derfor skjerpe inn på kontrollen,
dette er også fremmet i de nye vedtektene for Niingshytta.

Nybåten innkjøpt av Niingen kraftlag er fortsatt innelåst i Niingen sitt gamle naust, blir bedre ordning med utleie når Niingen får satt opp det nye naustet.
Naustet er ferdigbygd i elementer og vil bli fløyet opp og montert i løpet av sommeren
Nærmere avtale for lån av båten avtales med hyttetilsynet.
Det er utarbeidet nye retningslinjer for hyttetilsynet. Dette for å få systematisert drifta og at nye
medlemmer i hyttetilsynet skal kjenne sine oppgaver.

Det har vært 5 møter ang turmasj og drift .

Niingsmarsjen og bakkeløp:Det var 59 deltakere på turmarsjen. 23 deltakere på bakkeløpet, 9 flere enn i fjor.
Beste tid i år var 21,26 og vinneren var Steinar Finstad , tia viser at det va mye dårligere forhold.
Det var egen kvinneklasse og den ble vunnet av Anne Margrete Roll på 22,01 , og klasse for barn opp til .
15 år ble vunnet av Vegar Johansen på 21,56 Klasse over 65 år ble vunnet av Arvid Molund på 32,32.Arbeider å ta tak i i det nye året er følgende:

Male hytta et strøk til utvendig, ordne med lagerplass for båten, ny flaggstang, skilting for reint vann og vaskeplass, (passer seg ikke å hente drikkevann i Niingsvannet samtidig som noen vasker seg i vannet)

Det skal også i år være rundvasking av hytta på vårparten før hovedsesongen starter.
Vi har også påtatt oss å rydde ved lukehuset samt male det i løpet av sommeren.Turmarsjen i 2011 blir arrangert den 13 august.


 

Utskrift