Årsmøtereferat 2020

Onsdag 26.2.2020 kl. 19.00
Møtet ble holdt på Rådhuset, Bogen

 

Disse var møtt fram:
Brit Kr. Alseth, Kristina Simonsen, Edgar Fedreheim, Svein Gundersen, Signe Sørensen, Bjørn Hermann Pedersen, Einar Pettersen, Unni Leiros Pettersen, Ingunn Ottem, Karin Sørensen, Inge Amundsen, Tore Svånå, Asbjørn Pettersen, Turid Pettersen, Harald Pettersen, Martine Nergaard, Tore Unstad, Ketil Larsen, Stian Ottem, Andreas Rørvik Bruun, Oddvar Liljebakk, Helge Oppholt (I alt 22 stk)

Saker til behandling:

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: ingen innvendinger.

 

2. Valg av møteleder og møtereferent, samt 2 medl. til å underskrive protokollen

Som møteleder ble valgt: Einar Pettersen
Som referent ble valgt: Brit Kr. Alseth
Til å underskrive protokollen ble valgt: Ingunn Ottem og Karin Sørensen
Enst.

 

3. Årsberetning 2019

Styrets årsmelding
Lagt fram av Einar Pettersen

Årsrapporten for Niingshytta og Grillbua på Varden
Lagt fram av Signe E. Sørensen

Løypeutvalgets årsrapport og rapport fra Skiltgruppa
Lagt fram av Einar P siden Magne Fredriksen ikke kunne møte

Vedtak:
Styrets årsmelding godkjent uten merknader
Årsrapporten for Niingshytta og Grillbua på Varden godkjent uten merknader
Løypeutvalgets årsrapport og rapport fra skiltgruppa godkjent uten merknader
Enst. for alle 3

 

4. Regnskap 2019

Lagt fram av kasserer Edgar Fedreheim
Han la også fram fyllestgjørende svar på et par merknader fra revisor Inge Amundsen
Lagets regnskap viste et overskudd på kr.119.108,77
Hyttekontoen viste et overskudd på kr. 8244,06

Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent uten merknader

 

5. Innkomne saker

Styret foreslår vedtektsendring som innebærer at det velges 3 varamedlemmer til styret i stedet for 2. Vedtaket gjelder fra og med året 2020.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

6. Aktivitetsplan for 2020. Budsjett 2020

Styrets forslag til Aktivitetsplan 2020:

Lagt fram av Einar Pettersen

  • Løypeutvalgets årlige arbeidsplan
  • Hyttetilsynets årlige arbeidsplan
  • Premieutdeling ved sesongstart
  • Fortsette kjøring av skiløype til Hornsteinen
  • Innføring av digital registrering av besøk på turmålene
  • Deltagelse i friluftsskole for barn

Årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å tilpasse aktivitetene slik at det blir samsvar med de ressursene laget rår over, både med tanke på menneskelige ressurser og økonomiske 

Følgende hadde ordet: Andreas og Stian orienterte om arbeidet med å få til digital registrering av besøk på turmålene.
Styret får fullmakt til å utrede denne saka sammen med Andreas og Stian. Resultatet legges fram på medlemsmøte.

Vedtak: Aktivitetsplanen for 2020 vedtatt enstemmig

 

Styrets forslag til Budsjett 2020:

Lagt fram av Edgar Fedreheim

Følgende hadde ordet: Einar supplerte underveis.

Vedtak: Budsjett for 2020 vedtatt enstemmig

 

7. Fastsetting av kontingent for 2021

Styret foreslår uendret kontingent for 2021
Satsene er:

  • Familie: kr 200
  • Barn/ungdom u/20 år: Kr 50
  • Enkeltmedlem: kr. 100

Vedtak: Kontingentene vedtatt uendret for 2021

 

8. Valg

a. 3 styremedlemmer for 2 år

På valg:

Leder: Einar Pettersen
Valgkomiteens forslag: Tore Svånå
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Tore Svånå, enstemmig

Kasserer: Edgar Fedreheim
Valgkomiteens forslag: Edgar Fedreheim
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Edgar Fedreheim, enstemmig

Medlem: Svein Gundersen
Valgkomiteens forslag: Tore Unstad
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Tore Unstad, enst.

 

b. 3 varamedlemmer til styret for 1 år

På valg:

Første vara: Tor Edvin Pedersen
Valgkomiteens forslag: Anna Karoline Haldorsen
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Anna Karoline Haldorsen, enst

Andre vara: Unn Kristin Laberg
Valgkomiteens forslag: Unn Kristin Laberg
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Unn Kristin Laberg, enst

Tredje vara: Bjørn Hermann Pedersen
Valgkomiteens forslag: ikke forslag
Andre forslag: Bjørn Hermann Pedersen
Valgt ble: Bjørn Hermann Pedersen, enst.

 

c. 2 revisorer for 1 år

På valg:

Ingunn Ottem og Inge Amundsen
Valgkomiteens forslag: Ingunn Ottem og Anita Einem
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Ingunn Ottem og Anita Einem, enst.

 

d. Løypeutvalg, 3 medlemmer for 2 år

På valg:

Leder: Magne Fredriksen
Valgkomiteens forslag: Ove Olufsen
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Ove Olufsen, enst.

Medlem: Vigdis Fagerjord
Valgkomiteens forslag: Vigdis Fagerjord
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Vigds Fagerjord, enst

Medlem: Oddvar Liljebakk
Valgkomiteens forslag: Oddvar Liljebakk
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Oddvar Liljebakk, enst

Løypeutvalg, 2 varamedlemmer for 1 år

På valg:

Første vara: Ove Olufsen
Valgkomiteens forslag: Martine Nergård
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Martine Nergård, enst.

Andre vara: Asbjørn Johansen
Valgkomiteens forslag: Asbjørn Johansen
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Asbjørn Johansen, enst.

 

e. Hyttetilsyn for Niingshytta og Grillbua på Varden

På valg for 2 år:

Medlem: Hans Magne Johansen
Valgkomiteens forslag: Hans Magne Johansen
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Hans Magne Johansen, enst.

Medlem: Hans Johnny Nilssen
Valgkomiteens forslag: Hans Johnny Nilssen
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Hans Jonny Nilsen, enst.

Hyttetilsyn, 1 varamedlem for 1 år

På valg:

Jan Inge Yttervik
Valgkomiteens forslag: Jan Inge Yttervik
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Jan Inge Yttervik, enst.

 

f. Valgkomité.

1 medlem for 3 år
På valg: Sigrid Rørvik Bruun
Valgkomiteens forslag: Sigrid Rørvik Bruun
Andre forslag: Ingen
Valgt ble: Sigrid Rørvik Bruun, enst.

 

Årsmøtet slutt kl. 21.00

 

 

…………………………………….

Brit Kr. Alseth 
Møtereferent 

 

……………………………………..
Einar Pettersen
Møteleder

 

……………………………………………………….

Ingunn Larssen Ottem

 

……………………………………………….
 Karin Sørensen